Geen nieuw proefdier lab in Nijmegen


Motie bij Raads­voorstel Bestem­mingsplan Nijmegen-Goffert-Winkel­steeg 2017 (105/2018)

30 januari 2019
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,


Constaterende dat:

 • In de zienswijzennota Bestemmingsplan Nijmegen-Goffert Winkelsteeg 2017 door Novio Tech Campus BV de wens wordt uitgesproken om op de (toekomstige) Novio Tech Campus proefdieren te kunnen houden;
 • Er reeds een proefdier laboratorium gevestigd is in Nijmegen, te weten op het terrein van de Radboud Universiteit;
 • De rijksoverheid de ambitie heeft wereldleider te worden in dierproefvrije innovaties;
 • De huidige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven hier serieus op te blijven inzetten;

Overwegende dat:

 • Het houden, gebruiken en vernietigen van proefdieren voor allerhande testen en onderzoeken ethisch gezien problematisch is;
 • Dieren, dus ook proefdieren, levende wezens zijn met intrinsieke waarde;
 • De proeven er de manier waarop proefdieren zijn gehuisvest pijn, angst en stress veroorzaken;
 • Er veel effectievere methoden zijn om onderzoek te verrichten naar het voorkomen en genezen van aandoeningen en ziektes bij de mens;
 • De transitie naar proefdiervrije innovaties en onderzoeken niet alleen wetenschappelijke kansen biedt voor (markt)spelers, maar ook economische;

Is van mening dat:

 • Experimenten op dieren zo snel mogelijk tot het verleden moeten gaan behoren;
 • Lagere overheden, zoals gemeenten, ambitie en beleid van de rijksoverheid om wereldleider te worden in dierproefvrije innovaties, mee dienen te nemen in de lokale beleidskeuzes;

Roept het College op:

 1. Alle middelen die haar ter beschikking staan in te zetten om een nieuw te vestigen proefdierlaboratorium en/of andere faciliteiten met het oog op het houden van proefdieren, te voorkomen;
 2. De Novio Tech Campus BV te faciliteren in de ontwikkeling van dierproefvrije innovaties.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen