Geen nieuw proefdier lab in Nijmegen


Motie bij Raads­voorstel Bestem­mingsplan Nijmegen-Goffert-Winkel­steeg 2017 (105/2018)

30 januari 2019
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,


Constaterende dat:

 • In de zienswijzennota Bestemmingsplan Nijmegen-Goffert Winkelsteeg 2017 door Novio Tech Campus BV de wens wordt uitgesproken om op de (toekomstige) Novio Tech Campus proefdieren te kunnen houden;
 • Er reeds een proefdier laboratorium gevestigd is in Nijmegen, te weten op het terrein van de Radboud Universiteit;
 • De rijksoverheid de ambitie heeft wereldleider te worden in dierproefvrije innovaties;
 • De huidige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven hier serieus op te blijven inzetten;

Overwegende dat:

 • Het houden, gebruiken en vernietigen van proefdieren voor allerhande testen en onderzoeken ethisch gezien problematisch is;
 • Dieren, dus ook proefdieren, levende wezens zijn met intrinsieke waarde;
 • De proeven er de manier waarop proefdieren zijn gehuisvest pijn, angst en stress veroorzaken;
 • Er veel effectievere methoden zijn om onderzoek te verrichten naar het voorkomen en genezen van aandoeningen en ziektes bij de mens;
 • De transitie naar proefdiervrije innovaties en onderzoeken niet alleen wetenschappelijke kansen biedt voor (markt)spelers, maar ook economische;

Is van mening dat:

 • Experimenten op dieren zo snel mogelijk tot het verleden moeten gaan behoren;
 • Lagere overheden, zoals gemeenten, ambitie en beleid van de rijksoverheid om wereldleider te worden in dierproefvrije innovaties, mee dienen te nemen in de lokale beleidskeuzes;

Roept het College op:

 1. Alle middelen die haar ter beschikking staan in te zetten om een nieuw te vestigen proefdierlaboratorium en/of andere faciliteiten met het oog op het houden van proefdieren, te voorkomen;
 2. De Novio Tech Campus BV te faciliteren in de ontwikkeling van dierproefvrije innovaties.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer