Amen­dement Defi­nities en bestem­mingen in de knoop


Neem beloofde groen­blauwe door­a­dering in bestem­mingsplan op en maak groen echt groen

27 september 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord en het opleggen van geheimhouding op gespreksverslagen (86/2023)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener: Hans van Hooft (SP)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 september 2023,

Constaterende dat:

 • Het college aan de raad vraagt het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12600-VG01 met bijbehorende bestanden;
 • De Raad van State onlangs onze raad heeft opgedragen een herstelbesluit te nemen m.b.t. bestemmingsplan Vossenpels noord, omdat groengebieden genoemd in het beeldkwaliteitsplan onvoldoende waren verankerd in het uiteindelijke bestemmingsplan[1];
 • In het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Kanaalknoop noord ook een groenblauwe dooradering is aangegeven die slechts gedeeltelijk als ‘Groen’ bestemd is in het bestemmingsplan;
 • De bestemmingen ‘Gemengd – 1’, ‘Gemengd – Bedrijven en sport’ en ‘Verkeer’ volgens de regels weliswaar groen kunnen omvatten, maar dat dit in de praktijk ook ‘niet groen’ kan worden ingevuld;
 • In de bestemmingsomschrijving ‘Bedrijventerrein’ geen groenvoorziening is opgenomen, terwijl een deel van die groenblauwe dooradering op bedrijventerrein lijkt te liggen;
 • Daarbovenop, in bijlage 1b ‘Regels’, artikel 6.1 ‘Bestemmingsomschrijving’ aangeeft dat de voor ‘Groen’ aangewezen gronden ook speelvoorzieningen, terrassen, in- en uitritten, fiets- en voetpaden, geluidsschermen, voorzieningen t.b.v. een urban sports cluster, en (bouw)werken ten algemene nutte, zoals in artikel 16.2 worden genoemd, te weten transformatorhuisjes, schakelhuisjes, bemalingsinrichtingen, kabels en leidingen, voorzieningen t.b.v. koude- en warmteopslag, wachthuisjes voor verkeers- en parkeerdiensten en schuilgelegenheden (o.a. bushaltes), post- en/of pakkethubs en voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen;
 • Zulke bouwwerken/ voorzieningen doorgaans niet als ‘groen’ te betitelen zijn, eerder als ‘grijs’ of ‘rood’;
 • 20 % van de als ‘groen’ bestemde gronden voor wegen, paden en tunnels mag worden gebruikt;
 • De paddenpoel(en), die door een aangenomen motie in het gebied moet(en) komen, ook niet met ‘Water’ is/ zijn aangegeven op de verbeelding van het voorliggende bestemmingsplan;
 • De bestemmingsomschrijvingen derhalve verwarring oproepen en kunnen leiden tot een overschatting van de werkelijke hoeveelheid groen en blauw in Nijmegen, maar wel anticiperen op wat er in het gebied gaat komen;
 • De definities en het bestemmingsplan dus aanscherping nodig hebben;

Overwegende dat:

 • (De bestemming) groen van groot belang is voor de biodiversiteit, leefbaarheid en klimaatadaptatie in dit gebied;
 • In het Coalitieakkoord 2022-2026 de volgende zin is opgenomen: “Daarmee ligt er een ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van cultuur”;
 • Nijmegen juist in bestemmingsplannen kan uitdragen dat zij een Green Capital is;
 • De niet groene bestemmingen in de bestemmingsomschrijving ‘Groen’ grotendeels ook al onder de bestemmingsomschrijvingen ‘Gemengde bestemming -1’, ‘Gemengd – Bedrijven en sport’ en ‘Verkeer’ worden genoemd of daarin kunnen worden opgenomen,

Besluit:

Beslispunt 2 van het Raadsvoorstel:
“Het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12600-VG01 met bijbehorende bestanden;”

Te wijzigen in:
“Het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12600-VG01 met bijbehorende bestanden, met dien verstande dat:

I. In het bestemmingsplan de voorgenomen groenblauwe dooradering en overige voorgenomen groene gebiedsdelen de bestemming ‘Groen’ of ‘Water’ krijgen in plaats van de bestemming ‘Gemengd-1’ dan wel ‘Gemengd-Bedrijven en Sport’, dan wel ‘Bedrijventerrein’, dan wel ‘Verkeer’.

II. In bijlage 1b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg –Kanaalknoop Noord van 17 augustus 2023, bladzijde 44 heel artikel 6 Groen wordt geschrapt en wordt vervangen door:

  Artikel 6 Groen

  6.1 Bestemmingsomschrijving
  De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  a. groenvoorzieningen;
  b. hondenuitlaatplaatsen;
  c. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, civieltechnische kunstwerken en overbruggingen;
  d. groene erfafscheidingen en groene geluidswerende voorzieningen, zoals groene geluidswallen;
  e. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels, balkons en overstekende (dak)goten, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming.

  6.2 Bouwregels

  6.2.1 Algemene bouwregels
  Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
  a. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels en balkons, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming;
  b. straatmeubilair;
  c. infiltratievoorzieningen;
  d. groene erfafscheidingen;
  e. schuilgelegenheden, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

  6.2.2 Specifieke bouwregels
  De in artikel 6.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de volgende regels:
  a. aangrenzend aan het hoofdgebouw van de naastliggende bestemming mogen ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels en balkons, worden gebouwd met een maximum diepte van 4 meter, mits sprake blijft van een vrije hoogte tussen het maaiveld van de gronden met de bestemming 'Groen' en de onderzijde van het betreffende bouwdeel van minimaal 5 meter;
  b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  c. de bouwhoogte van palen, (licht)masten en ballenvangers mag niet meer dan 10 meter bedragen, met dien verstande dat reclamemasten zijn uitgesloten;

  6.3 Specifieke gebruiksregels


  6.3.1 Strijdig gebruik parkeren
  tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden ten behoeve van parkeren.

  6.4 Afwijken van de gebruiksregels
  Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 ten behoeve van moestuinen onder de voorwaarden dat:
  a. het gaat om het telen van groenten, kruiden, kleinfruit en bloemen;
  b. het uitsluitend gaat om hobbymatig gebruik van de gronden als moestuin;
  c. het oprichten van gebouwen niet is toegestaan;
  d. het gebruik als moestuin geen onevenredige hinder oplevert voor omliggende (woon)functies.

  III. In bijlage 1b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg –Kanaalknoop Noord van 17 augustus 2023, in Artikel 7 Verkeer op pagina 46 onder kopje 7.1 Bestemmingsomschrijving de tekst achter b wordt vervangen door:
  ‘bijbehorende voorzieningen zoals: groen-, sport- en speelvoorzieningen, urban sports, terrassen, taluds, in- en uitritten;

  En de tekst achter c wordt vervangen door:
  ‘wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, overstortvijvers, rioolbuffers, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen’;

  IV. In bijlage 1b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg –Kanaalknoop Noord van 17 augustus 2023, op bladzijde 62 in artikel 16.2 (Bouw)werken ten algemenen nutte het zinsdeel ‘is binnen alle bestemmingen toegestaan’ wordt geschrapt en wordt vervangen door: ‘is binnen alle bestemmingen behalve de bestemming groen toegestaan’.

  V. De bijlage 1a Verbeelding (P219607 Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord) in zoverre gewijzigd wordt vastgesteld, dat bijgaande kaarten afkomstig uit het Beeldkwaliteitsplan winkelsteeg – Kanaalknoop d.d. 15 augustus 2023 voor wat betreft sec het daar op aangegeven groen als leidend en onlosmakelijk onderdeel worden beschouwd van de Verbeelding (P219607 Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord) in bijlage 1a van het raadsvoorstel. Waarmee de bijgaande kaarten afkomstig uit het Beeldkwaliteitsplan Winkelsteeg - Kanaalknoop, - voor wat betreft sec het daar op aangegeven groen -, geacht worden op de bijlage 1a Verbeelding (P219607 Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord) in de plaats te treden voor de bestemming die daar op aangegeven is, alsmede dat de in het Beeldkwaliteitsplan aangegeven groene delen daarmee expliciet gewijzigd worden van de bestemming ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd – Bedrijven en sport’, ‘Bedrijventerrein’ of ‘Verkeer’ naar 'Groen' (of 'Water’).


   [1] Uitspraak 202200766/1/R4 - Raad van State, overwegingen 15 en 16.


   Status

   Verworpen

   Voor

   Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, SP, CDA, GewoonNijmegen.NU, ODV

   Tegen

   GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66