Economie en bedrij­vigheid


Hoogste tijd voor een andere economie

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten worden de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en
een mooiere wereld.

 • Afval bestaat niet

  Wat wij weggooien is vaak nog om te zetten in iets nuttigs. Nijmegen neemt daarom maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dit kan door afval gescheiden in te zamelen in combinatie met gedifferentieerde tarieven waarbij de vervuiler het meest betaalt. Ook zorgen we voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van het afval.

  Meer informatie
 • Festivals, evenementen en toerisme

  Een feestje of vakantie is leuk, maar we moeten wel rekening houden met de impact ervan op omwonenden, dieren, natuur en klimaat. Festivals bijvoorbeeld gaan gepaard met hard geluid, veel licht en vieze uitstoot, met alle negatieve gevolgen van dien.

  Meer informatie
 • Geen grondstof gaat verloren

  Weg met de wegwerpeconomie, leve de kringloopeconomie! Grond- en hulpstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en mensen-rechtenschendingen. De Partij voor de Dieren wil dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit kan door te consuminderen en veel meer te hergebruiken. Zo gaan we vervuiling, klimaatverandering, bodemuitputting en biodiversiteitsverlies tegen.

  Meer informatie
 • Lokale economie versterken

  Nijmegen kiest voor het versterken van de lokale en regionale economie. Thuiswerken of een korte woon-werkafstand is beter voor mens en milieu. Lokaal inkopen bij regionale bedrijven heeft de voorkeur. Op die manier weten mensen beter waar hun voedsel en spullen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd.

  Meer informatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Productieprocessen gaan vaak gepaard met hoge CO2-uitstoot, armoede, uitbuiting, uit-putting van natuurlijke grond- en hulpstoffen of schendingen van mensenrechten. De norm wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bekeken wordt hoe vestigingseisen hier op kunnen worden aangepast. Nijmegen blijft een Fairtrade gemeente en een Global Goals gemeente en verwerkt deze uitgangspunten in het economisch beleid. Het inkoopbeleid is duurzaam en sociaal, de prijs is daaraan ondergeschikt.

  Meer informatie
 • Stop de vervuiling

  ● Nijmegen gaat beter en adequater handhaven bij milieuvervuiling. Bedrijven worden hierop sneller beboet en gesloten.

  ● Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of teveel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden circulair en schoon of omgevormd tot woonwijken en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die wel toekomstperspectief hebben wordt er veel intensiever gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bedrijfspanden wordt volledig circulair en demontabel uitgevoerd.

  ● De gemeente gaat verdozing tegen en weert grootschalige distributiecentra en datacenters.

  ● Er komt een reclamebelasting voor reclame in de openbare ruimte. Reclamezuilen en banners worden verboden in groene gebieden. Hiermee reguleren we de hoeveelheid reclame en dragen we bij aan consuminderen.

  ● Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om

  te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Nijmegen maatregelen om regenwater te ontkoppelen. Ook gaat Nijmegen zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

  ● De luchtkwaliteit in Nijmegen wordt verbeterd door een integraal plan van aanpak met voldoende maatregelen die daadwerkelijk een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

  ● De asfaltcentrale van Dura Vermeer wordt gesloten. Andere vervuilende industrie die ook structureel milieunormen blijft overschrijden wordt eveneens gesloten.

  ● De handhavingscapaciteit van de ODRN wordt vergroot, zodanig dat ze op een goede manier toezicht kunnen houden op de aanwezige industrie en andere vervuilers.

  ● Houtstook door particulieren, zoals in houtkachels, wordt ontmoedigd en actief teruggedrongen door de gemeente. De gemeente stopt met het faciliteren van stookworkshops. De subsidieregeling voor sloop van rookgaskanalen wordt uitgebreid.

  Meer informatie
 • Welkom in de Donuteconomie

  De eenzijdige aandacht voor economische groei put de planeet uit en veroorzaakt wereldwijd een negatief effect op de werk- en leefomstandigheden van mensen. Dat kan anders. De Britse econoom Kate Raworth schetst de ideale economie als een donut. De buitenste ring van de donut mogen we niet overschrijden met onze economie, want dat valt buiten de draagkracht van de Aarde. De binnenste ring van de donut geeft aan hoeveel welvaart er nodig is om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Tussen die twee ringen van de donut zit een ideale economie: een die sociaal én duurzaam is.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer