Een bood­schap­pen­briefje


Motie bij Raads­voorstel Veror­dening Winkel­tijden Nijmegen 2019 (52/2019)

26 juni 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 26 juni 2019,


Constaterende dat:

 • Er een raadsvoorstel voorligt ter goedkeuring door de gemeenteraad, dat o.a. beoogt te regelen dat voor de supermarkten en de bouwmarkten de toegestane openingstijden worden verruimd met het aantal dagen en het aantal uur per dag;
 • Een veelgenoemd argument hiervoor is dat andere gemeenten deze verruimde winkeltijden reeds hanteren;

Overwegende dat:

 • Het aanpassen van de eigen keuze aan die van anderen, ook al zijn die anderen groter in getal, niet automatisch en intrinsiek, moreel en maatschappelijk de juiste keuze is;
 • Een verruiming van de winkeltijden voor super- en bouwmarkten dier marktpositie versterkt, en ten koste gaat van kleinere winkeliers, die de mogelijkheid of toestemming niet hebben om op eerlijke wijze de concurrentie aan te gaan met de super- en bouwmarken;
 • Dientengevolge de achteruitgang van (de variatie in) het winkelaanbod slecht is voor de (toeristische) aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat van Nijmegen;
 • Er met het raadsvoorstel geen recht wordt gedaan aan de zorgen en bezwaren van de bewoners;
 • Veel mensen behoefte hebben aan een moment van (collectieve) rust in de week;
 • Leefbaarheid extra onderdruk kan komen te staan, door o.a. meer geluidshinder, verkeersbewegingen en uitstoot van fijnstof;
 • Een groeiende groep mensen in onze samenleving inziet dat de 24-uurs economie, als uitvloeisel van de neoliberale wind uit de jaren '90 en die de verhoging van productie en consumptie tot doel stelt, onhoudbaar is voor een gezonde en toekomstbestendige samenleving met een evenzo gezonde en toekomstbestendige economie;
 • Het aanwakkeren van meer consumptie natuur, milieu, klimaat en (volks)gezondheid nog meer onder druk zet, waardoor toekomstige maatschappelijke en financiële kosten onnodig zullen toenemen;
 • Het bij een groene, sociale, sterke en trotse stad als Nijmegen past om, met het oog op een eerlijke en stabiele toekomst, een leidende positie in te nemen;

Verzoekt het College:

 1. Om namens de Gemeenteraad en het College van B&W een brief op te stellen aan de Regering waarin wordt opgeroepen om de Winkeltijdenwet dusdanig aan te passen dat de bevoegdheid van gemeenten om ontheffing of vrijstelling te verlenen wordt opgeheven, waar het de eerste feestdagen betreft.
 2. In de brief tevens op te roepen om openstelling van winkels op zondagen (niet zijnde eerste feestdagen) slechts voor een beperkt aantal uur toe te staan (bijvoorbeeld tussen 12.00 en 18.00 uur).
 3. In de brief tevens op te roepen een algehele sluiting rond of op de avond van dodenherdenking (iedere 4 mei) te waarborgen
 4. Vóór verzending van de brief steun zien te vergaren binnen VNG, zodat meer gemeentebesturen, of zo mogelijk de VNG als geheel, deze mede kunnen ondertekenen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CDA

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU