Kaders vragen om een raads­be­sluit


Ambi­tie­do­cu­menten zijn kader­stellend en moeten dus door raad worden vast­ge­steld

22 december 2021

Agendapunt 7.4: Brief Ruimtelijke Documenten en Participatie

Indiener en opsteller: Eline Lauret (PvdD)

Mede-indieners: Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, SP


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 december 2021,

Constaterende dat:

 • Er op dit moment heel verschillend met ambitiedocumenten wordt omgegaan, zie bijlage;
 • Het college in haar brief voorstelt dat ambitiedocumenten voortaan altijd door het college worden vastgesteld en niet door de raad;
 • Het college dit beargumenteert door te zeggen ambitiedocumenten een nadere uitwerking zijn van de Omgevingsvisie of de gebiedsvisie en dus niet kaderstellend zouden zijn;
 • Het college in dezelfde brief echter stelt dat het Omgevingsplan een document is waarin de ruimtelijke beleidsuitgangspunten uit Omgevingsvisie, de Gebiedsvisie en het Ambitiedocument juridisch worden vastgelegd, waarmee het college erkent dat er beleidsuitgangspunten in het Ambitiedocument staan;
 • Beleidsuitgangspunten kaderstellend zijn;
 • In ambitiedocumenten de kaders worden geschetst voor onder meer bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en de wijze van communicatie en participatie;
 • De Wensen en Bedenkingenprocedure de raad uitnodigt tot het formuleren van een breed scala aan zienswijzen, maar dat de raad daarmee geen mogelijkheid heeft breed gedragen kaders vast te stellen voor bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen, communicatie en participatie;
 • De huidige Wensen- en Bedenkingenprocedure nu een lijst oplevert met wensen en bedenkingen die soms onderling tegenstrijdig zijn, waardoor het college soms niet genoeg helderheid krijgt over welke kaders de raad wil stellen;
 • Er een hiaat zit tussen het abstractieniveau van de stadsbrede, lange termijn Omgevingsvisie en het daadwerkelijke bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, waardoor de raad momenteel zijn kaderstellende rol op ruimtelijk gebied niet (goed) kan vervullen,

Overwegende dat:

 • Een transparante rollenscheiding tussen raad en college en transparantie richting samenleving en belanghebbenden noodzakelijk zijn;
 • De raad vanuit haar kaderstellende en controlerende rol op inhoud en geld díe documenten behoort vast te stellen waarin (inhoudelijke) kaders worden geschetst;
 • Het vaststellen van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen een bevoegdheid is van de raad en het in dat verband logisch is dat de kaderstellende visie of ambitie die voorafgaat aan een bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan eveneens door de raad wordt vastgesteld;
 • Het juist bij het hiaat tussen de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan belangrijk is dat de raad tijdig vóór de aanbieding van het bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan daadwerkelijk kaders kan stellen en controleren met betrekking tot beeldkwaliteit, bestemmingsplan en (extra) waarborgen over de wijze van communicatie en participatie;
 • Alleen een raadsbesluit over ambitiedocumenten de raad werkelijk in staat stelt kaders te geven aan bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplanen, communicatie en participatie;
 • Een uitspraak van de raad (over ambitiedocumenten) in een vroeger stadium onverwachte koerswijzigingen (in bestemmingsplannen/ beeldkwaliteitsplannen) in een laat stadium door moties en amendementen voorkomt, waardoor ook energieverlies en kostenverhogingen worden voorkomen;
 • Dit niet alleen in het belang is van de stad en haar inwoners, maar ook in het belang van het college en andere betrokkenen/belanghebbenden,

Verzoekt het college:

De (visie of ambitie op de) ruimtelijke invulling van een gebied, die geschreven wordt vooruitlopend op een bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan, zoals ambitiedocumenten, voortaan ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het gaat daarbij om een visie en/of ambitie die bijvoorbeeld:

 • De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie verkent en/of formuleert;
 • Een analyse geeft van bestaande en/of te ontwikkelen groene, blauwe en bebouwingsstructuren in een gebied;
 • Uitgangspunten en ontwikkelingsmogelijkheden schetst, zowel inhoudelijk als financieel;
 • Vooruitloopt op een bestemmingsplan/ beeldkwaliteitsplan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (PvdD)
Stadspartij Nijmegen
PvdA
CDA
SP


Status

Aangehouden

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 3

Lees verder

Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer