Nood­toe­stand voor klimaat en biodi­ver­siteit


Raads­voorstel Stads­be­groting 2020-2023

13 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

Constaterende dat:

 • De natuur in zo’n rap tempo achteruitgaat, dat er sprake is van een wereldwijde crisissituatie ;
 • De gevolgen hiervan steeds meer merkbaar zijn of worden (zoals achteruitgang van de biodiversiteit, toename van invasieve en/of overlast gevende soorten (bijv. Eikenprocessierups) en dreigende voedseltekorten);
 • De Aarde in zo’n rap tempo opwarmt, dat er sprake is van een wereldwijde crisissituatie ;
 • De gevolgen hiervan steeds meer merkbaar zijn of worden (zoals periodes van droogte, hittestress, wateroverlast, klimaatvluchtelingen, etc.);
 • Het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties rapporteert dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 moet zijn teruggebracht naar netto 0, om een opwarming van meer dan 1,5°C en alle desastreuze gevolgen van een overschrijding van die grens, te voorkomen ;
 • Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) rapporteert dat ongeveer 1 miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd en dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de teloorgang van de soortenrijkdom te stoppen en de natuur te herstellen ;
 • De wereldwijde populaties van wilde dieren sinds 1970 met 60% zijn geslonken door menselijke factoren waaronder vervuiling, ontbossing en klimaatverandering .
 • Dat volgens een groep van 11.000 wetenschappers de mensheid ‘untold suffering due to the climate crisis’ staat te wachten, indien er geen grote veranderingen in de mondiale samenleving worden ingezet ;

Overwegende dat:

 • De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis met elkaar samenhangen;
 • Het onderkennen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis voorafgaat aan het nemen van voldoende en adequate maatregelen om deze crises te stoppen en mogelijk zelfs (deels) terug te draaien;
 • Nijmegen de eer heeft de titel van European Green Capital te dragen (en hiermee zelfs de eerste Nederlandse gemeente met die titel is) en daarmee een voortrekkersrol en voorloperpositie heeft in de verduurzaming en vergroening van onze leefwereld;
 • Er al meer dan 700 landen en steden zijn die reeds de klimaat- en biodiversiteitscrisis hebben erkend en de noodtoestand hebben uitgeroepen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Canada, Argentinië, Londen, Parijs, New York, Los Angeles, Genève, Düsseldorf, Keulen, Vancouver, Milaan, Sydney, Amsterdam, Utrecht, etc. .

Besluit:

 • De noodtoestand voor klimaat en biodiversiteit uit te roepen.

Verzoekt het College:

 1. Dit standpunt namens Nijmegen actief uit te dragen in de netwerken waarin zij verkeert en daarin overeenstemming en samenwerking te zoeken.
 2. Er bij de rijksoverheid op aan te dringen meer prioriteit te geven aan en ambitie te tonen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het herstellen van natuur en biodiversiteit.
 3. Er bij de rijksoverheid op aan te dringen lokale en regionale overheden meer middelen, financieel en qua wet- en regelgeving, te verschaffen om een grotere steen te kunnen bijdragen in de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, GewoonNijmegen.NU