Amen­dement Maatwerk voor kleinere bouw­pro­jecten als uitgangspunt


Laat lege­skosten voor alle bouw­ca­te­go­rieën in gelijke mate stijgen

7 juni 2023

Agendapunt: 7.5 Raadsvoorstel Gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor het heffen van leges (38/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren, opsteller)

Mede-indieners:
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 7 juni 2023,

Constaterende dat:

 • Na invoering van de Wet kwaliteitsborging de gemeente minder leges kan heffen, doordat een deel van het werk door private partijen zal worden uitgevoerd;
 • De gemeente kiest voor een verlaging van leges van 2,7% naar 2,2% voor alle ruimtelijke toetsen die onder de Wkb vallen;
 • Dit lagere percentage vooral voordelen heeft voor de grotere ontwikkelingen met een hogere bouwsom, terwijl de totaalkosten voor kleinere projecten fors omhoog gaan;
 • Het voor inwoners oneerlijk voelt dat bijvoorbeeld grote bouwprojecten door de nieuwe wetgeving per saldo minder gaan betalen en anderzijds kleine ver- en aanbouwprojecten per saldo zelfs tot bijna 100% meer;
 • Het voor inwoners eerlijker voelt als alle bouwcategorieën met een gelijk percentage in kosten zouden stijgen;
 • Kruissubsidiëring reeds wordt toegepast, waardoor grote projecten meebetalen aan kleine projecten;
 • De percentages en kruissubsidiëring zodanig kunnen worden aangepast, dat de kosten voor kleinere projecten naar verhouding minder stijgen;

Overwegende dat:

 • De Legesverordening met definitieve percentages pas in de 2e helft van 2023 aan de raad zal worden voorgelegd;
 • Dit voldoende tijd oplevert om uit te zoeken of en hoe andere, oplopende percentages (laagste voor kleine aan- en verbouw, hoogste voor grote bouwprojecten) kunnen worden gehanteerd, zodanig dat de prijsverhogingen voor de kleinere bouwcategorieën worden gedempt en de kostendekkendheid voor de gemeente 100% blijft;
 • Er een motie is ingediend die het college verzoekt te onderzoeken of andere oplopende percentages in de Legesverordening kunnen worden gehanteerd met het doel meer maatwerk te bieden bij de legespercentages respectievelijk tarieven voor de ruimtelijke toets, zodanig dat verhoging van de totaalkosten voor kleinere bouwcategorieën wordt beperkt, doordat de grotere bouwcategorieën daar meer aan bijdragen dan nu in dit raadsvoorstel het geval is,

Besluit:

 1. Het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

  Op pagina 1 onder het kopje Voorstel het uitgangspunt achter de derde bullet te verwijderen:
  Voor gevallen die onder de Wkb vallen, geldt voor de ruimtelijke toets een percentage van 2,2% van de bouwsom.

  En te vervangen door:
  Voor gevallen die onder de Wkb vallen, geldt voor de ruimtelijke toets een percentage van gemiddeld 2,2% van de bouwsom. Hierbij wordt maatwerk toegepast zodanig, dat de verhoging van de totaalkosten voor ruimtelijke en technische toets samen voor de kleinere bouwcategorieën wordt gedempt en de kostendekkendheid voor de gemeente 100% blijft.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren, opsteller)
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU, ODV

Lees onze andere moties

Amendement Weezenhof ook na 5 jaar natuurinclusief

Lees verder

Amendement: Noodtoestand?! Niet bezuinigen!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer