Amen­dement Weezenhof ook na 5 jaar natuur­in­clusief


Biodi­ver­siteit en leef­baarheid zijn na 5 jaar nog steeds belangrijk

7 juni 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum Weezenhof) (36/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indiener:
Charlotte Brand (PvdA)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 7 juni 2023,

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum-Weezenhof) aan te passen, zodat herbouw en herontwikkeling van het winkelcentrum mogelijk worden gemaakt met een supermarkt, maatschappelijke en commerciële functies, en appartementen;
  • In de oplegnotitie ‘Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen Winkelcentrum Weezenhof’ staat dat natuurinclusieve maatregelen 5 jaar in goede staat moeten blijven;
  • Deze termijn kan leiden tot teloorgang van natuurinclusieve maatregelen na 5 jaar en daarom te kort is,

Overwegende dat:

  • Natuurinclusieve maatregelen van groot belang zijn voor de biodiversiteit en leefbaarheid in een wijk,
  • Biodiversiteits- en klimaatmaatregelen, dus inclusief natuurinclusieve maatregelen, voor de lange termijn genomen moeten worden en niet voor even;
  • Het slechts 5 jaar in stand houden van natuurinclusieve maatregelen ten onrechte de indruk kan wekken, dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis opgelost kunnen worden met een vijfjarenplan,

Besluit:

Beslispunt 1 van het Raadsvoorstel:

“Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP4018-VG01 met bijbehorende bestanden;”

Te wijzigen in:

“Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP4018-VG01 met bijbehorende bestanden, met dien verstande dat in bijlage 1 behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Oplegnotitie Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen Winkelcentrum Weezenhof van 25 april 2022, bladzijde 3 onder Stap 4 – bepalen van type maatregelen, daar waar staat “Voor alle maatregelen geldt dat ze aantoonbaar: - minstens 5 jaar in goede staat moeten blijven; ”dit wordt gewijzigd in “Voor alle maatregelen geldt dat ze aantoonbaar: - Gedurende de levensduur van de gebouwen in goede staat moeten blijven;”

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Charlotte Brand (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, PvdA, VVD, SP, GewoonNijmegen.NU, ODV

Tegen

CDA