Motie Houd kleine verbou­wingen betaalbaar


Maatwerk is nodig bij heffen van leges voor kleinere bouw­pro­jecten

7 juni 2023

Agendapunt: 7.5 Raadsvoorstel Gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor het heffen van leges (38/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 7 juni 2023,

Constaterende dat:

 • Na invoering van de Wet kwaliteitsborging de gemeente minder leges kan heffen, doordat een deel van het werk door private partijen zal worden uitgevoerd;
 • De gemeente kiest voor een verlaging van leges van 2,7% naar 2,2% voor alle ruimtelijke toetsen die onder de Wkb vallen;
 • Dit lagere percentage vooral voordelen heeft voor de grotere ontwikkelingen met een hogere bouwsom, terwijl de totaalkosten voor kleinere projecten fors omhoog gaan;
 • Het voor inwoners oneerlijk voelt dat bijvoorbeeld grote bouwprojecten door de nieuwe wetgeving per saldo minder gaan betalen en anderzijds kleine ver- en aanbouwprojecten per saldo zelfs tot bijna 100% meer;
 • Het voor inwoners eerlijker voelt als alle bouwcategorieën met een gelijk percentage in kosten zouden stijgen;
 • Kruissubsidiëring reeds wordt toegepast, waardoor grote projecten meebetalen aan kleine projecten;
 • De percentages en kruissubsidiëring zodanig kunnen worden aangepast, dat de kosten voor kleinere projecten naar verhouding minder stijgen;

Overwegende dat:

 • De Legesverordening met definitieve percentages pas in de 2e helft van 2023 aan de raad zal worden voorgelegd;
 • Dit voldoende tijd oplevert om uit te zoeken of en hoe andere, oplopende percentages (laagste voor kleine aan- en verbouw, hoogste voor grote bouwprojecten) kunnen worden gehanteerd, zodanig dat de prijsverhogingen voor de kleinere bouwcategorieën worden gedempt en de kostendekkendheid voor de gemeente 100% blijft,

Verzoekt het college:

 1. Uit te zoeken of en hoe andere, oplopende percentages (laagste voor kleine aan- en verbouw, hoogste voor grote bouwprojecten) kunnen worden gehanteerd, zodanig dat de prijsverhogingen voor de kleinere bouwprojecten worden gedempt en de kostendekkendheid voor de gemeente 100% blijft en hierover bij de behandeling van de Legesverordening te rapporteren aan de raad;
 2. In de Legesverordening meer maatwerk aan te bieden bij de legespercentages respectievelijk tarieven voor de ruimtelijke toets, zodanig dat verhoging van de totaalkosten voor kleinere bouwcategorieën wordt beperkt, doordat de grotere bouwcategorieën daar meer aan bijdragen dan nu in dit raadsvoorstel het geval is,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, SP, ODV

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, CDA, GewoonNijmegen.NU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Zonneceldakpannen, ja mooier!

Lees verder

Amendement Weezenhof ook na 5 jaar natuurinclusief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer