Amen­dement: Spie­gelstad beter in prul­lenbak dan in Stads­peiling


Verste­de­lijking in Stads­peiling kan leiden tot onge­wenste verste­de­lijking op Veur Lent

2 februari 2022

Amendement behorend bij agendapunt: 7.2 - Raadsvoorstel Vaststellen varianten Stadspeiling - Stadseiland (151/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
: Hans van Hooft (SP), Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen), Charlotte Brand (PvdA)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 februari 2022,

Constaterende dat:

 • In een eerder aangenomen motie voor een stadspeiling slechts om 3 varianten werd gevraagd en expliciet niet om een verstedelijkte variant,
 • De raad in meerderheid echter een brede keuze in woonmilieus wilde voorleggen aan inwoners van Nijmegen;
 • Daarom ook een verstedelijkte variant is toegevoegd aan de Stadspeiling met in de praktijk volgens de documenten zo’n 200 tot 250 woningen;
 • Veel inwoners van Nijmegen en ook raadsleden geschrokken zijn van (de verbeeldingen van) de verstedelijkte variant;

Overwegende dat:

 • Veur Lent zich heeft ontwikkeld tot hét groene hart van Nijmegen waar jong en oud van genieten;
 • De nieuwe informatie, de verbeeldingen van de verstedelijkte variant en de reacties daarop door inwoners van onze stad bij een aantal raadsleden mogelijk geleid heeft tot voortschrijdend inzicht dat de verstedelijkte variant ongewenst is;
 • Het opnemen van een verstedelijkte variant op 2 manieren tot minder vertrouwen in de politiek kan leiden: als een meerderheid van de inwoners voor verstedelijking stemt en deze variant niet wordt overgenomen, dan luister je als raad niet naar de inwoners. Nemen we die keuze wel over, dan is de raad onbetrouwbaar, want eerder is door een grote raadsmeerderheid gezegd dat we geen verstedelijking willen op Veur Lent (Wensen- & Bedenkingenprocedure);
 • De raad kaders kan stellen aan de Stadspeiling, in lijn met de eerder uitgesproken wensen en aangenomen motie, waardoor de Stadspeiling niet bijdraagt aan het dalende vertrouwen in de politiek;
 • Inwoners serieuze twijfels hebben of de infrastructuur op en rond Veur Lent alle verkeersbewegingen door een verstedelijkte variant aan kan;
 • Woningnood ook op andere manieren is op te lossen dan door Veur Lent te verstedelijken;
 • Verstedelijking leidt tot nog grotere recreatiedruk op de beschermde natuur van Veur Lent, een minder gezonde leefomgeving en een groter hitte-eiland effect,

Besluit:

 1. De verstedelijkte variant, genoemd ‘Spiegelstad’, niet in de Stadspeiling op te nemen.
 2. Het Raadsvoorstel Vaststellen varianten Stadspeiling - Stadseiland als volgt aan te passen:
  1. Beslispunt 1 dat luidt: “De verbeelding van de varianten voor Stadseiland vast te stellen” te wijzigen in
   “De verbeelding van de varianten voor Stadseiland vast te stellen, met dien verstande dat de verbeelding Spiegelstad niet in de Stadspeiling wordt opgenomen”.

   En voorts:
  2. Op pagina 1 onder ‘Samenvatting’ te verwijderen:
   Deze uitgewerkte verbeeldingen vormen de basis voor een representatieve stadspeiling. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze verbeeldingen zodat deze kunnen worden voorgelegd in een representatieve peiling.

   En te vervangen door:
   Drie van deze uitgewerkte verbeeldingen vormen de basis voor een representatieve stadspeiling: Waalpark, Dijkbuurt en Brugkwartier. De verbeelding Spiegelstad zal niet in de Stadspeiling worden opgenomen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de drie eerstgenoemde verbeeldingen zodat deze kunnen worden voorgelegd in een representatieve peiling.
  3. Op pagina 1 onder ‘Voorstel’ te verwijderen:
   1. De verbeelding van de varianten voor Stadseiland vast te stellen.

   En te vervangen door:
   1. De verbeelding van de varianten Waalpark, Dijkbuurt en Brugkwartier voor Stadseiland vast te stellen.
  4. Op pagina 1 onder ‘Aanleiding’ te verwijderen:
   Conform dit Plan van Aanpak heeft het college op verzoek van de raad in samenspraak met bewoners van Hoge Bongerd en Veur Lent vier verschillende woonmilieus voor Veur Lent uitgewerkt in verbeeldingen die kunnen worden voorgelegd in een representatieve Stadspeiling. In het plan van aanpak is afgesproken dat de varianten worden voorgelegd aan de raad voordat de stadspeiling wordt gehouden. In dit voorstel vraagt het college om uw akkoord op de verbeeldingen van de vier varianten.

   En te vervangen door:
   Conform dit Plan van Aanpak heeft het college op verzoek van de raad in samenspraak met bewoners van Hoge Bongerd en Veur Lent vier verschillende woonmilieus voor Veur Lent uitgewerkt in verbeeldingen, waarvan drie kunnen worden voorgelegd in een representatieve Stadspeiling. In het plan van aanpak is afgesproken dat de varianten worden voorgelegd aan de raad voordat de stadspeiling wordt gehouden. In dit voorstel vraagt het college om uw akkoord op de verbeeldingen van drie varianten, te weten Waalpark, Dijkbuurt en Brugkwartier.
  5. Op pagina 2 onder Argumenten / Opzet te verwijderen:
   In samenspraak met de klankbordgroep zijn deze varianten opgesteld en is de stedenbouwkundige opzet vertaald in beelden die in de peiling voorgelegd kunnen worden (zie bijlage 2: ter illustratie van het participatieproces is de verslaglegging van de bijeenkomsten met de klankbordgroep bijgevoegd). Gezocht is naar standpunten die kernachtig de verschillen tussen de vier varianten laten zien.

   En te vervangen door:
   In samenspraak met de klankbordgroep zijn deze varianten opgesteld en is de stedenbouwkundige opzet vertaald in beelden die in de peiling voorgelegd zouden kunnen worden (zie bijlage 2: ter illustratie van het participatieproces is de verslaglegging van de bijeenkomsten met de klankbordgroep bijgevoegd). Gezocht is naar standpunten die kernachtig de verschillen tussen de vier varianten laten zien. Besloten is echter slechts drie varianten in de Stadspeiling op te nemen en de verstedelijkte variant Spiegelstad uit de Stadspeiling weg te laten wegens voortschrijdend inzicht.
  6. Op pagina 3 in 3e alinea onder ‘Financiële impact Varianten’ te verwijderen:
   Voor Veur Lent zijn vier verschillende woonmilieus uitgewerkt t.b.v. de Stadspeiling.

   En te vervangen door:
   Voor Veur Lent zijn vier verschillende woonmilieus uitgewerkt t.b.v. de Stadspeiling, waarbij uiteindelijk besloten is het verstedelijkte woonmilieu Spiegelstad niet in de Stadspeiling op te nemen.
  7. Op pagina 4 onder ‘Opzet peiling’ te verwijderen:
   De peiling wordt zo opgezet dat respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken.

   En te vervangen door:
   De peiling wordt zo opgezet dat respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de drie varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken.
  8. Op pagina 7 onder ‘Uitwerking’ te verwijderen:
   De afgelopen twee maanden is er intensief samengewerkt tussen de externe stedenbouwkundige, gemeentelijke deskundigen en klankbordgroep. Dit heeft geleid tot vier varianten voor Veur Lent die een hoog realiteitsgehalte kennen en globaal getoetst zijn op de belangrijkste ruimtelijke thema’s.

   En te vervangen door:
   De afgelopen twee maanden is er intensief samengewerkt tussen de externe stedenbouwkundige, gemeentelijke deskundigen en klankbordgroep. Dit heeft geleid tot vier varianten voor Veur Lent die een hoog realiteitsgehalte kennen en globaal getoetst zijn op de belangrijkste ruimtelijke thema’s. Van deze vier varianten zullen drie varianten worden gebruikt in de Stadspeiling, te weten: Waalpark, Dijkbuurt en Brugkwartier. De verstedelijkte variant Spiegelstad zal niet in de Stadspeiling worden opgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Hans van Hooft (SP)
Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen)
Charlotte Brand (PvdA)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Stadspartij Nijmegen

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 6

Lees verder

Amendement: Niet bouwen is niet bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer