Amen­dement: Niet bouwen is niet bouwen


Geen horeca op de oostpunt in de variant niet-bouwen

2 februari 2022

Agendapunt: 7.2 - Raadsvoorstel Vaststellen varianten Stadspeiling - Stadseiland (151/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 februari 2022,

Constaterende dat:

 • Het college de raad vraagt in te stemmen met de verbeeldingen van vier varianten ‘woonmilieus’;
 • De raad in meerderheid een brede keuze wil voorleggen aan inwoners van Nijmegen;
 • Daarom ook een verstedelijkte variant is toegevoegd aan de Stadspeiling;
 • Onderdeel van die brede keuze ook een echt groene, ‘niet-bouwen’ variant was en de raad dit eerder ook zo heeft uitgesproken;
 • Bureau Palmbout Urban Landscapes in haar eigen presentatie heeft aangegeven dat variant 1 geen bebouwing en een parkinrichting zou krijgen;
 • De door de raad gevraagde variant ‘niet-bouwen op Veur-Lent’ feitelijk niet is verbeeld door bureau Palmbout Urban Landscapes, doordat de ‘niet-bouwen’ variant ‘Waalpark’ meerdere nieuwe horecavoorzieningen laat zien, op de oostpunt zelfs met 3 bouwlagen;
 • Het college heeft aangegeven dat horeca past bij een parkachtig landschap en dat dit de oostpunt sociaal veiliger maakt;
 • Er echter geen onveilige situatie bestaat op de oostpunt van Veur-Lent volgens inwoners van Veur-Lent,

Overwegende dat:

 • Bebouwing op de oostpunt de daar aanwezige natuurwaarden (ligt pal naast Natura 2000-gebied en Gelders Natuur Netwerk en is o.a. leefgebied voor ijsvogel en bever) en de belangrijke oost-west corridor voor beschermde en Rode Lijstsoorten zal aantasten door de zogenaamde ‘externe werking’ (volgens nationale en internationale natuurwetgeving niet toegestaan!), evenals het uitzicht en de groenbeleving vanaf Waalstrand, vanuit Stadswaard, Ooijpolder en vanuit De Stelt richting Veur-Lent;
 • De geplande horeca komt te liggen in de zogenaamde ‘groene ontwikkelingszone’, zie kaartje aan einde motie. De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders natuurnetwerk en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Horeca met terras draagt doorgaans niet substantieel bij aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders natuurnetwerk en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, integendeel;
 • Elke nieuwbouw en extra horeca die er op Veur-Lent bij komen zorgen voor meer recreatiedruk op de omliggende gebieden, voor meer verkeersbewegingen naar het eiland en voor meer zorgen bij de inwoners en bestaande horecaondernemers in het gebied;
 • Horecaondernemers nieuwe horeca op het eiland als een bedreiging voor hun voortbestaan ervaren, zeker gezien alle problemen die ze al hebben door de coronamaatregelen;
 • Extra horeca niet nodig is op de oostpunt van Veur-Lent om het daar veiliger te maken;
 • Horeca op de oostpunt juist overlast zal veroorzaken, m.n. geluidsoverlast voor wijken die aan de overkant van het water liggen (geluid draagt immers ver over water),

Besluit:

 1. Het Raadsvoorstel Vaststellen varianten Stadspeiling - Stadseiland als volgt aan te passen:
  1. Op pagina 1 onder ‘Voorstel’ punt 1 dat als volgt luidt:
   1. De verbeelding van de varianten voor Stadseiland vast te stellen.

   Te vervangen door:
   1. De verbeelding van de varianten voor Stadseiland vast te stellen, met dien verstande dat de variant ‘Waalpark’ (beeld en tekst) geen nieuwbouw, ook niet voor horeca, bevat, zodat deze variant een eenduidige ‘niet-bouwen’ variant wordt.
  2. Op pagina 3 onder ‘Stedenbouw’ in de laatste alinea te verwijderen:
   Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen gedacht dat aansluit op de kolk en het landschap.

   En te vervangen door:
   Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten, behalve in de ‘niet-bouwen variant ‘Waalpark’, als optie een horeca-paviljoen getekend dat aansluit op de kolk en het landschap.
  3. Op pagina 3 onder ‘Financiële impact Varianten’ in de 3e alinea te verwijderen:
   Voor Veur Lent zijn vier verschillende woonmilieus uitgewerkt t.b.v. de Stadspeiling. Bij de uitwerking is steeds rekening gehouden met de wens om de oostelijke kop van het eiland beperkt te bebouwen , input uit het participatieproces met de klankbordgroep, zichtlijnen over het eiland en het geheel of gedeeltelijk openhouden van de locatie Fort Knodsenburg.

   En te vervangen door:
   Voor Veur Lent zijn vier verschillende woonmilieus uitgewerkt t.b.v. de Stadspeiling. Bij de uitwerking is steeds rekening gehouden met de wens om de oostelijke kop van het eiland niet of beperkt te bebouwen, input uit het participatieproces met de klankbordgroep, zichtlijnen over het eiland en het geheel of gedeeltelijk openhouden van de locatie Fort Knodsenburg. In de variant ‘Waalpark’ zal niet gebouwd worden op de oostelijke kop, bij de andere varianten is horeca ingetekend als optie.
  4. Op pagina 4 in laatste alinea van ‘Financiële impact Varianten’ te verwijderen:
   Daarnaast laat de uitwerking voor heel Stadseiland kansen zien om meer commerciële voorzieningen toe te voegen binnen de geschetste woonmilieus.

   En te vervangen door:
   Daarnaast laat de uitwerking voor heel Stadseiland kansen zien om meer commerciële voorzieningen toe te voegen binnen de geschetste woonmilieus, alleen niet in de woonmilieuvariant ‘Waalpark’ op Veur-Lent.
 2. De beelden die uit de Stadseiland - raadspresentatie gebruikt zullen worden in de Stadspeiling als volgt aan te passen:
  1. Op slide 25 te verwijderen:
   De gele ster op de oostelijke punt van Veur-Lent en de foto/inzet van het horecapaviljoen.
  2. Op slide 27 te verwijderen:
   Het ingetekende horecapaviljoen op de oostpunt, de bijbehorende toegangsweg en alle verharding rond het paviljoen.
  3. Op slide 29 te verwijderen
   Het ingetekende horecapaviljoen en verharding ten behoeve van het paviljoen.
  4. Op slide 30 te verwijderen:
   Het ingetekende horecapaviljoen op de oostpunt.

  5. Op slide 31 te verwijderen:
   Beide ingetekende horecagelegenheden.
  6. Op slide 56 te verwijderen:
   Het ingetekende horecapaviljoen op de oostpunt, de bijbehorende toegangsweg en alle verharding rond het paviljoen in de verbeelding ‘Geen woningen / Waalpark’ linksboven in de slide.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Amendement: Spiegelstad beter in prullenbak dan in Stadspeiling

Lees verder

Motie Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer