Amen­dement Zonne­cel­dakpannen, ja mooier!


Maak zonne­cel­dakpannen op erfgoed mogelijk

10 mei 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Criteria zonne-energie op monumenten en in beschermde stadsgezichten (10/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indiener:
Niek Kraut (VVD)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 10 mei 2023,

Constaterende dat:

 • Het college criteria voorstelt voor zonne-energie op monumenten en in beschermde stadsgezichten;
 • Volgens die criteria zonneceldakpannen niet zijn toegestaan;
 • Zonneceldakpannen minder afbreuk doen aan het beeld van monumenten en beschermde stadsgezichten dan zonnepanelen;
 • Het argument van het college tegen zonneceldakpannen is dat zij niet willen dat de historische dakbedekking verloren gaat,

Overwegende dat:

 • Het mogelijk is aanvullende voorwaarden te stellen, waardoor de historische dakbedekking bewaard blijft en indien nodig weer op het dak gelegd kan worden,

Besluit:

Achter beslispunt 1 van het raadsvoorstel Criteria voor zonne-energie op monumenten en in beschermde stadsgezichten de punt weg te halen en toe te voegen:

, met dien verstande dat de voorgestelde criteria (bijlage) als volgt worden aangepast:

 1. Op pagina 2 onder het kopje ‘Regels die altijd gelden’ de volgende tekst te verwijderen:
  ‘De bestaande dakconstructie- of bedekking mag u niet verwijderen of beschadigen.’

  En te vervangen door:
  ‘De bestaande dakconstructie- of bedekking mag u niet verwijderen of beschadigen. Alleen indien zonneceldakpannen van hetzelfde type dakpan als de oude dakpannen worden aangebracht, mogen de oude dakpannen worden verwijderd. Deze oude dakpannen dienen wel onbeschadigd en controleerbaar te worden bewaard voor eventuele teruglegging op een later moment.’
 2. Op pagina 2 onder het kopje ‘Vergunningvrije mogelijkheden’ een derde bullet toe te voegen met de volgende tekst:
  ‘Zonneceldakpannen. Deze mogen op alle daken en dakvlakken tot aan de rand worden aangebracht, indien zij van hetzelfde type dakpan zijn als de bestaande historische dakpannen, ongeacht eerder vergunde posities van zonnepanelen op andere dakvlakken in een blok. Voorwaarde daarbij is wel dat de historische dakbedekking onbeschadigd en controleerbaar wordt opgeslagen voor eventuele teruglegging op een later moment.’,
  en de Erfgoedverordening conform deze wijzigingen zo spoedig mogelijk aan te passen en tot die tijd te handelen in de geest van deze wijziging.

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Niek Kraut (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, VVD

Tegen

Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU, ODV

Lees onze andere moties

Motie Bespaar geld door rewilding op Veur-Lent

Lees verder

Motie Houd kleine verbouwingen betaalbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer