Motie Bespaar geld door rewilding op Veur-Lent


Motie bij agen­dapunt 7.2 - Raads­voorstel Voort­gangs­rap­portage Grote Projecten 2023

5 april 2023

Agendapunt: 7.3 - Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023 (05/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)
Delano van Luik (CDA)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 5 april 2023,

Constaterende dat:

 • De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023 (VGP) een verlies van €31 miljoen netto rapporteert, waarnaast een grote verliesvoorziening bij de Stadsrekening over 2022 verwacht wordt;
 • De raad naar knoppen zoekt om het verlies te beperken;
 • Op Veur Lent de aanleg van het zogenaamde Waalpark is voorzien, een park dat volgens het college zo’n € 2 miljoen gaat kosten;
 • Een vergelijkbare keuze, rewilding[1], ook voor de gewenste groene ruimte zorgt op Veur Lent en waarschijnlijk goedkoper is,

Overwegende dat:

 • Nijmegen de biodiversiteit in de stad wil behouden en vergroten;
 • Op Veur Lent (beschermde) Rode Lijstsoorten leven als patrijs, konijn en haas die een brede corridor/ ecologische verbindingszone nodig hebben naar het vaste land;
 • Deze dieren zich niet prettig voelen in een aangelegd en aangeharkt park;
 • De aanleg van een park leidt tot versnippering van hun leefgebieden, daar waar we juist leefgebieden van Rode Lijstsoorten met elkaar moeten verbinden voor het behoud van gezonde populaties;
 • Door ruimte te geven aan de natuur en natuurlijke processen ecosystemen zich kunnen herstellen en de biodiversiteit juist verbetert;
 • Rewilding bijdraagt aan oplossingen voor een klimaatbestendige toekomst voor mens en natuur;
 • In een verstedelijkt land als Nederland mensen veel behoefte hebben aan authentieke natuurervaringen, zoals bijvoorbeeld in verwilderde natuur[2],

Verzoekt het College:

 1. Te onderzoeken hoeveel geld Nijmegen kan besparen door te kiezen voor rewilding in plaats van voor een park op Veur Lent, en in het onderzoek zowel de aanleg- als de onderhoudsfase mee te nemen;
 2. Deze onderzoeksresultaten aan de raad terug te koppelen minimaal 2 weken voordat het koersdocument 2023 wordt aangeboden, zodat een eventuele koerswijziging met financiële gevolgen daarin nog verwerkt kan worden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)
Delano van Luik (CDA)

[1] What is rewilding? | Rewilding Europe

[2] Bijna alles kan wilder: eerste Nederlandse rewilding boek verschenen - WUR


Toezegging van het college:
Het College zegt toe dat ‘Rewilding’ als optie wordt meegenomen in het participatieproces behorende bij de verdere uitwerking van de variant ‘Waalpark ‘.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen