Koester de natuur


De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. Een boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

● We zorgen voor meer natuur in en om Nijmegen. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen en vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen.

● Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Nijmegen ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.

● Niet bouwen in het groen! Om Nijmegen leefbaar te houden koesteren we het bestaande groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra groen aangelegd. Bij renovatie of aanpassingen van wijken wordt er meer groen aangelegd.

● Kappen met kappen! We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom waarbij de natuur- en klimaatwaarde van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen. De totale stam- en kroonomvang van de gekapte boom zijn bepalend voor het aantal bomen dat ter compensatie geplant wordt. Dit dient zoveel mogelijk binnen dezelfde omgeving te gebeuren en wordt strikt gehandhaafd. Als herplanten niet mogelijk is, worden de kosten voor het herplanten van een gelijkwaardige boom gestort in een op te richten gemeentelijk bomenfonds. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.

● Nijmegen laat bij ruimtelijke ontwikkeling ecologisch onderzoek niet enkel uitvoeren in het kader van de Wet Natuurbescherming, maar ook in breder perspectief: een verkenning van overige plaatselijke natuurwaarden. In het ontwerpproces is expliciete aandacht voor kansen en bedreigingen voor plaatselijke natuurkwaliteit.

● Meten is weten. Daarom onderzoekt Nijmegen jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kunnen worden.

● Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of nabij natuurgebieden.

● Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er komen mensvrije zones in natuurgebieden in en om de stad. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen.

● Nijmegen erkent ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en ecosystemen en bewaakt dit voor Nijmegen.

● Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we in Nijmegen, net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.

● Bedreigde diersoorten en hun leefomgeving worden beschermd. In Westermeerwijk worden de nieuwe mountainbike trails verwijderd, zodat het vliegend hert en andere soorten worden beschermd.

● Veur-Lent wordt niet verder bebouwd.

● In het Valkhofpark en andere parken blijven oude bomen zo lang mogelijk behouden.

● Park Staddijk krijgt voor het grootste gedeelte een natuurbestemming.

● Bij de ontwikkeling van de Kanaalzone blijft oud groen behouden en wordt nieuw inheems groen toegevoegd.

● Het Bomenplan van Nijmegen wordt geactualiseerd en aangescherpt, zodat Nijmegen minstens dubbel zoveel bomen plant als nu is afgesproken.

Het standpunt Koester de natuur is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws