Meer dierenleed door achter­ge­laten vishaken


Schrif­te­lijke vragen aan het College van Burge­meester en wethouders

Indiendatum: 8 mei 2023

Indiener: Bart Salemans
Medeopsteller: Eline Lauret

Geacht college,

In De Gelderlander van 3 mei wordt bericht, dat twee Galloway kalfjes op stadseiland Veur-Lent zich hebben verwond aan vishaakjes, een dobber en een stuk draad. Er moest een dierenarts aan te pas komen om de kalfjes onder narcose te brengen en dit vismateriaal te verwijderen[1]. Niet alleen de haakjes, maar ook de narcose leverden onnodige risico’s op voor deze dieren.

Wat er met de Galloway kalfjes gebeurde is geen eenmalig incident. Bij de DAN zijn voorbeelden te zien van vismaterialen die zij de afgelopen jaren uit o.a. watervogels moesten halen: haakjes en vislijnen in dieren komen vaker voor en niet altijd overleven dieren hun verwondingen. Vaak worden die dieren niet of niet op tijd gevonden: soms raken ze door de vislijnen verstrikt onder water of in takken van struiken. Dan sterven ze een nare verdrinkings- of hongerdood.

Naast de Galloway kalfjes lopen er veel andere (wilde) dieren, waaronder gezelschapsdieren, zoals honden, op stadseiland Veur-Lent. Allemaal kunnen zij zich ernstig verwonden aan zulke in de natuur achtergelaten hengelmaterialen, met soms dodelijke gevolgen. Ook voor mensen levert achtergelaten vissersmateriaal risico’s op. Nu het weer steeds warmer wordt, zullen de Waalstranden en het gebied rond de Spiegelwaal steeds vaker bezocht worden door mensen op blote voeten. Kleine kinderen kunnen zich bijvoorbeeld eveneens ernstig verwonden aan achtergelaten hengelmaterialen.

En er kleven er nog andere problemen aan het achterlaten van vismaterialen: door veel sportvissers wordt nog steeds lood gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Door verlies of dumping kan dit vislood in het milieu terecht komen. Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu, en leidt o.a. tot loodvergiftiging bij watervogels.


In de natuur achtergelaten of gedumpt vissersmateriaal leidt tot risico’s voor dieren en mensen en tot milieuvervuiling. Iets dat moet worden voorkomen binnen onze gemeente. Zo heeft Nijmegen niet voor niets een Beleidsnotitie Dierenwelzijn, waarin staat dat we dierenwelzijn willen behouden en verbeteren.

Over de (achtergelaten) vissersmaterialen horen wij graag de mening van het college en wij hebben aan hen de volgende vragen:

 1. Wat vindt het college van het incident met de Galloway kalfjes?
 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren, dat het ontoelaatbaar is dat achtergelaten vissersmaterialen voor zeer gevaarlijke situaties zorgen voor dieren en mensen en vaak ook voor milieuverontreiniging?
  1. Zo ja, wat gaat het college hiertegen doen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college bereid om met natuur beherende organisaties in Nijmegen in overleg te treden gericht op een aanpak ter voorkoming van incidenten zoals met de twee Galloway kalfjes?
  Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Bart Salemans
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen

[1] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/vishaak-doorboort-lip-van-kalfje-op-stadseiland-ook-andere-vismaterialen-gevonden~a8d284e21/

Indiendatum: 8 mei 2023
Antwoorddatum: 12 jun. 2023

Geachte heer Salemans,

Middels deze brief beantwoorden we artikel-39 vragen van 8 mei 2023 aangaande de Galloway-kalfjes die zich op stadseiland Veur-Lent hebben verwond aan vismateriaal.

 1. Wat vindt het college van het incident met de Galloway kalfjes?

  We betreuren het feit dat de Galloway kalfjes gewond zijn geraakt en dierenartszorg nodig hadden.

 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren, dat het ontoelaatbaar is dat achtergelaten vissersmaterialen voor zeer gevaarlijke situaties zorgen voor dieren en mensen en vaak ook voor milieuverontreiniging?
  1. Zo ja, wat gaat het college hier tegen doen?
  2. Zo nee, waarom niet?

   We delen de mening van de Partij voor de Dieren dat het ontoelaatbaar is dat achtergelaten vissersmateriaal voor gevaarlijke situaties zorgt en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Het moet en mag niet zo zijn dat mensen afval achterlaten, of dat vissersmaterialen of andere zaken betreft, die mogelijk schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn voor dier, mens en milieu.

   Afvalinzamelaar Dar N.V. beheert de openbare ruimte van Veur-Lent. Zij ruimen zwerfafval op, ledigen de 25 aanwezige afvalbakken en onderhouden de openbare ruimte. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er afval achterblijft dat voor onveiligheid en/of milieuschade kan zorgen. Het ledigen en opruimen gebeurt wekelijks in het laagseizoen tot meerdere keren per dag in het hoogseizoen.

   Daarnaast is Stichting Dagloon actief om onder meer de stranden schoon te maken en worden er in het hoogseizoen afvalcoaches ingezet. Al deze maatregelen zijn bedoeld om en zorgen er voor dat de hoeveelheid zwerfafval tot een minimum beperkt blijft.

   We gaan in gesprek met de beheerder van de kudde, in dit geval Free Nature, om te overleggen wat er nodig is om incidenten zoals in dit geval in de toekomst te voorkomen. We beraden ons nog welke andere belanghebbende partijen hierbij betrokken kunnen worden, zowel intern als extern.
   We stellen ons daarbij de vraag of extra maatregelen het gedrag van een of enkele individuen kan voorkomen.

   De Hengelsportfederatie Midden-Nederland heeft op eigen initiatief contact gezocht met de gemeente Nijmegen en met Free Nature en aangegeven het incident te betreuren. Waar nodig onderhouden we verder contact met hen.
 3. Is het college bereid om met natuur beherende organisaties in Nijmegen in overleg te treden, gericht op een aanpak ter voorkoming van incidenten zoals met de twee Galloway kalfjes? Zo nee, waarom niet?

  We vinden veilige en schone natuurgebieden, voor mens en dier, van groot belang en mede daarom zijn we zeker bereid in gesprek te gaan met natuur beherende organisaties in Nijmegen. Zoals bij vraag 2 omschreven zullen we in ieder geval een gesprek aangaan met Free Nature. Andere belanghebbende partijen zullen vermoedelijk volgen.

  We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan om samen te kijken of er nog meer gedaan kan worden ter voorkoming van incidenten, zoals begin mei op Veur-Lent.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen