Onderzoek verbod houtstook voor ruim­te­ver­warming op basis van de Stook­wijzer


Houtstook vervuilt de lucht en heeft langste tijd gehad

Indiendatum: 10 mei 2023

Indieners: Abdulahi Hussen & Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks Nijmegen), Hans van Hooft (SP Nijmegen), Léonie Janssen (D66 Nijmegen) en Eline Lauret (Partij voor de Dieren Nijmegen)

Geacht college,

Houtstook kan een ernstige bedreiging zijn voor de gezondheid van Nijmegenaren, met name voor mensen met luchtwegklachten. In Nederland leven 1,2 miljoen mensen met chronische luchtwegklachten die zichzelf nauwelijks kunnen beschermen tegen rookoverlast. Luchtverontreiniging zorgt niet alleen voor een tijdelijke verergering van klachten, maar zorgt er tevens voor dat ziektes zoals Astma zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger ziekten zoals COPD. Een huishouden dat een avond stookt, vervuilt de omgeving net zoveel als een avond lang een ronkende vrachtwagen naast je huis.
Particuliere houtstook draagt voor 23 procent bij in de totale landelijke emissie van fijnstof (PM2.5) en voor 70 procent in de emissie van kankerverwekkende poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). In Nijmegen is in 2020 de motie ‘laat overlast van houtstook in rook opgaan’ aangenomen. In deze motie wordt o.a. gepleit voor een slooppremie van kachels, subsidie voor katalysatoren, voorlichting over houtstook en onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een verbod op overlast van houtstook middels de APV.
Inmiddels weten we dat tot nu toe de gemeente nauwelijks mogelijkheden had om op te treden tegen overlast. De omgevingswet, die onlangs in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer is aangenomen, geeft naar onze mening wel voldoende handvatten om op te treden tegen overlast van houtstook. Vorige zomer heeft de gemeente Amersfoort via het omgevingsplan besloten om houtstook voor ruimteverwarming te verbieden wanneer de Stookwijzer code oranje of rood aangeeft.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de omgevingswet handvatten biedt om op te treden tegen overlast van houtstook? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college bereid om te onderzoeken of we net als in Amersfoort via het omgevingsplan houtstook voor ruimteverwarming kunnen verbieden wanneer de Stookwijzer code oranje of rood aangeeft? Zo nee, waarom niet?
 3. Ziet het college andere mogelijkheden om de overlast van houtstook te beperken, zoals het op termijn uitfaseren van houtkachels in Nijmegen, het beperken van het gebruik tot 4 uur per dag tussen 8 en 22 uur, of het aanwijzen van houtstookvrije wijken? Zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens de fracties van GroenLinks Nijmegen, SP Nijmegen, D66 Nijmegen en Partij voor de Dieren Nijmegen,

Abdulahi Hussen (GroenLinks Nijmegen)
Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks Nijmegen)
Hans van Hooft (SP Nijmegen)
Léonie Janssen (D66 Nijmegen)
Eline Lauret (Partij voor de Dieren Nijmegen)

Indiendatum: 10 mei 2023
Antwoorddatum: 30 mei 2023

Geachte raadsleden Hussen, Kraaijeveld, Van Hooft, Janssen en Lauret,

Op 9 mei 2023 heeft u ons schriftelijke vragen ex art. 39 gesteld. In deze antwoordbrief geven wij u de gevraagde informatie. Voorafgaand aan de beantwoording willen wij in algemene zin benadrukken dat we continue werken aan een veilige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Luchtkwaliteit is daarbij een belangrijk thema. Op basis van ons bestaande beleid in het Uitvoeringsprogramma 2020-2030 “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit” zetten we concrete stappen op de belangrijkste bronnen wegverkeer, binnenvaart, industrie én houtstook. Het programma loopt tot 2030 en met een groot deel van de maatregelen zijn we aan de slag.

Dat brengt ons bij de beantwoording van uw vragen.

 1. Is het college het met ons eens dat de omgevingswet handvatten biedt om op te treden tegen overlast van houtstook? Zo nee, waarom niet?

  Wij zijn met u van mening dat de Omgevingswet hiervoor handvatten biedt. In het tweede deel van de Nota van uitgangspunten, dat onlangs door uw raad is vastgesteld, staat dat er mogelijkheden zijn om regels voor particuliere houtstook op te nemen in het omgevingsplan. Belangrijk is dat we met de actualisatie Omgevingsvisie eerst bepalen wat we als gemeente willen bereiken op het gebied van luchtkwaliteit. Houtstook is daar onderdeel van. Dit biedt vervolgens de grondslag om in het omgevingsplan vast te leggen hoe we dat gaan regelen.
 2. Is het college bereid om te onderzoeken of we net als in Amersfoort via het omgevingsplan houtstook voor ruimteverwarming kunnen verbieden wanneer de Stookwijzer code oranje of rood aangeeft? Zo nee, waarom niet?

  Wij zijn bereid om dit te onderzoeken. Daarbij geldt wel een kanttekening. Een eventueel verbod moet namelijk ook uitvoerbaar zijn. Wij zien mogelijke knelpunten in de kosten en capaciteit die dit van onze organisatie en de ODRN vraagt en ook op het gebied van handhaving en monitoring.
 3. Ziet het college andere mogelijkheden om de overlast van houtstook te beperken, zoals het op termijn uitfaseren van houtkachels in Nijmegen, het beperken van het gebruik tot 4 uur per dag tussen 8 en 22 uur, of het aanwijzen van houtstookvrije wijken? Zo nee waarom niet?

  We hebben de afgelopen jaren een lokale aanpak uitgevoerd om houtstook te ontmoedigen en overlast te voorkomen, De aanpak bestaat uit een communicatie-campagne, het registreren van klachten via de Stookwijzer, workshops, het stimuleren van het gebruik van filters en het verwijderen van rookkanalen. Daarnaast zijn we landelijk actief deelnemer van het Schone Lucht Akkoord. Op dit moment evalueren we deze aanpak. Op basis daarvan zullen we beoordelen of er aanvullende en haalbare mogelijkheden zijn. Tenslotte stellen we een voorstel op voor de raad, op basis waarvan een principiële keuze kan worden gemaakt voor een geheel, gedeeltelijk of geen houtstookverbod.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

Interessant voor jou

Meer dierenleed door achtergelaten vishaken

Lees verder

CO2 uitstoot dienstreizen college van B&W en ambtenaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer