CO2 uitstoot dienst­reizen college van B&W en ambte­naren


Graag vermin­dering (klimaat­impact door) vlieg­reizen

Indiendatum: 26 mei 2023

Namens de Partij voor de Dieren in Nijmegen wil ik graag vragen stellen over de klimaatimpact van dienstreizen door het college en ambtenaren. Onlangs lazen wij op NieuwsuitNijmegen.nl over een dienstreis door burgemeester Bruls en een heel gevolg (bestuur/directie, ambassadeurs en leden van de denktank van Stichting FAN) naar de VS1, waarbij zij in een Boeing 777 van Lufthansa reisden. Dit resulteerde in een CO2-uitstoot van 0,96 ton per persoon.
Ondanks de toegepaste compensatie maken we ons zorgen over de voorbeeldfunctie van onze burgemeester en eventuele ambtenaren bij een dergelijke reis van slechts twee dagen.

Uit navraag bleek bovendien dat er binnen de gemeente Nijmegen geen beleidsmaatregelen of richtlijnen met betrekking tot dienstreizen zijn, die de klimaatimpact van zulke reizen beoordelen en alternatieven bevorderen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding hiervan het volgende af:

 1. Waarom was het noodzakelijk voor slechts twee dagen met zoveel mensen naar het Tulip-festival af te reizen?
 2. Is het college het met ons eens dat de burgemeester en eventuele ambtenaren de organisatoren van dit festival en andere partijen die daar aanwezig waren ook online hadden kunnen spreken?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waarom is dan toch tot een vliegreis voor zoveel mensen besloten?
 3. Zijn vooraf alternatieven, zoals online videoconferenties, in plaats van vliegen overwogen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat vliegreizen voor dienstreizen tot een absoluut minimum moeten worden beperkt , gezien de grote CO2-uitstoot en klimaatimpact van vliegreizen?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid maatregelen te nemen om het aantal vliegreizen en de klimaatimpact door vliegreizen te verminderen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, welke specifieke maatregelen worden overwogen?
 6. Wat is het standpunt van het college over het compenseren van de klimaatimpact van dienstreizen, zoals het investeren in klimaatprojecten of duurzame energie, zoals gedaan is bij de reis van burgemeester Bruls (en eventuele ambtenaren)?
 7. Is het college bereid beleidsmaatregelen of richtlijnen voor college en ambtenaren te formuleren die de klimaatimpact van dienstreizen beoordelen en alternatieven, zoals duurzame vervoersmethoden, bevorderen?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid bewustwording en gedragsverandering te stimuleren met betrekking tot dienstreizen en de klimaatimpact daarvan?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat gaat het college doen om zichzelf en ambtenaren te stimuleren duurzamere keuzes te maken?
 9. Hoe verhouden de vliegreis en de CO2-compensatie op het vliegticket van burgemeester Bruls zich volgens het college tot het totale beleid en de doelstellingen van de gemeente Nijmegen met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid?
 10. Is het college bereid samen met andere gemeentes en instanties best practices uit te wisselen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor het verminderen van vliegreizen respectievelijk de klimaatimpact van dienstreizen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoe?
 11. Is het college bereid om voortaan jaarlijks over zowel dienstreizen als de klimaatimpact ervan te rapporteren, zodat burgers en raadsleden inzicht krijgen in de totale impact van dienstreizen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering en de eventuele effecten van aangepast reisbeleid?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoe?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

(1) Burgemeester Bruls weer thuis uit Albany | Nieuws uit Nijmegen

Indiendatum: 26 mei 2023
Antwoorddatum: 27 jun. 2023

Geachte heer De Gram,


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren heeft u ons op 26 mei jongstleden schriftelijke vragen gesteld over de klimaatimpact van dienstreizen door leden van het college en ambtenaren. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 1. Waarom was het noodzakelijk voor slechts twee dagen met zoveel mensen naar het Tulip-festival af te reizen?

  Antwoord:
  Namens de gemeente was alleen de burgemeester naar Albany gereisd. De noodzakelijkheid van een reis wordt altijd in het belang van de dienst door het college afgewogen.
 2. Is het college het met ons eens dat de burgemeester en eventuele ambtenaren de organisatoren van dit festival en andere partijen die daar aanwezig waren ook online hadden kunnen spreken?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waarom is dan toch tot een vliegreis voor zoveel mensen besloten?

  Antwoord:
  Gezien de aard van het werkbezoek was persoonlijk contact van belang en was online aanwezigheid niet mogelijk. Het ging om een werkbezoek op uitnodiging van de burgemeester van Albany om het 75-jarig jubileum van de vriendschap tussen Albany en Nijmegen te vieren en nieuw leven in te blazen. Tevens reisden vertegenwoordigers van de Stichting FAN (Friendship Albany Nijmegen) mee.
 3. Zijn vooraf alternatieven, zoals online videoconferenties, in plaats van vliegen overwogen? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Voor dit doel was een videoconferentie niet geschikt. Er is geen redelijk ander vervoermiddel voor een reis naar de VS dan per vliegtuig. Wij maakten de afweging tussen doel (noodzaak dienstreis), bereikbaarheid per openbaar vervoer en reistijd.
 4. Is het college het met ons eens dat vliegreizen voor dienstreizen tot een absoluut minimum moeten worden beperkt , gezien de grote CO2-uitstoot en klimaatimpact van vliegreizen?
  Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Ja, daar zijn wij het mee eens, het beleid van de gemeente is zo min mogelijk CO2 uit te stoten. In dit kader zijn we onder ander gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Uit de CO2-prestatieladder volgt dat we vliegreizen zoveel mogelijk beperken en alleen met vliegtuigreizen boeken wanneer dat noodzakelijk wordt geacht.
 5. Is het college bereid maatregelen te nemen om het aantal vliegreizen en de klimaatimpact door vliegreizen te verminderen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, welke specifieke maatregelen worden overwogen?

  Antwoord:
  Zie het antwoord op vraag 4.
 6. Wat is het standpunt van het college over het compenseren van de klimaatimpact van dienstreizen, zoals het investeren in klimaatprojecten of duurzame energie, zoals gedaan is bij de reis van burgemeester Bruls (en eventuele ambtenaren)?

  Antwoord:
  Dienstreizen per vliegtuig door medewerkers van de gemeente zijn zeldzaam. Verder wordt voor verdere dienstreizen Openbaar Vervoer en (zuinige) poolauto’s gepromoot. Gebruik van eigen auto voor dienstreizen gebeurt in overleg met de leidinggevende en gebeurt vooral vanwege het beperken van reistijd. Gezien het sporadisch voorkomen van deze vormen van reizen in relatie tot de te verrichten inspanningen (capaciteit en kosten), is er geen compensatieregeling. Bij deze reis is wel compensatie toegepast.
 7. Is het college bereid beleidsmaatregelen of richtlijnen voor college en ambtenaren te formuleren die de klimaatimpact van dienstreizen beoordelen en alternatieven, zoals duurzame vervoersmethoden, bevorderen?
  Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Wij treffen reeds maatregelen om duurzaam vervoer te bevorderen. Voor dienstreizen van ambtenaren gelden richtlijnen op basis waarvan duurzaam reizen wordt gestimuleerd.
  Voor binnenstedelijke en binnenlandse dienstreizen wijzen wij op de eerste plaats op duurzame opties (zoals elektrische fietsen en het openbaar vervoer), die wij faciliteren. Als laatste optie is gebruik van eigen auto mogelijk. Wat betreft woon-werkverkeer stimuleren wij duurzaam vervoer via de vergoedingsregeling: we vergoeden 50% van de OV-kosten (tweedeklas tarief) en geven geen kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met de auto. Voor buitenlandse reizen is toestemming van de leidinggevende nodig.
 8. Is het college bereid bewustwording en gedragsverandering te stimuleren met betrekking tot dienstreizen en de klimaatimpact daarvan?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat gaat het college doen om zichzelf en ambtenaren te stimuleren duurzamere keuzes te maken?

  Antwoord:
  In het kader van de CO2-prestatieladder inventariseert de gemeente twee keer per jaar de uitstoot van CO2 als gevolg van haar eigen organisatie. Dan gaat het om het energieverbruik als gevolg van klimaatbeheersing van gebouwen (warmte, elektriciteit, gas) en zakelijk vervoer. Over onze prestaties op de CO2-prestatieladder (footprint) publiceren we op de website (Plan minder CO2 - Energieneutraal 2045 - Dossier energietransitie - Dossiers - Over de gemeente - Gemeente Nijmegen). Intern publiceren we hierover op ‘iNsite’. Ook is er een interne projectgroep die jaarlijks bij elkaar komt om de voortgang aan de hand van de footprint te bespreken én welke extra maatregelen kunnen worden genomen.
 9. Hoe verhouden de vliegreis en de CO2-compensatie op het vliegticket van burgemeester Bruls zich volgens het college tot het totale beleid en de doelstellingen van de gemeente Nijmegen met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid?

  Antwoord:
  Zie antwoord op vraag 2.
 10. Is het college bereid samen met andere gemeentes en instanties best practices uit te wisselen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor het verminderen van vliegreizen respectievelijk de klimaatimpact van dienstreizen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoe?

  Antwoord:
  In het kader van de CO2-prestatieladder is ambtelijk contact met gemeente Arnhem. Ook hebben we geregeld contact met het bureau (DDA, De Duurzame Adviseurs) dat gespecialiseerd is in de CO2prestatieladder en veel ‘best practises’ kent van ander gemeenten en overheidsorganisaties. We zullen het onderwerp vliegreizen in deze overleggen bespreken.
 11. Is het college bereid om voortaan jaarlijks over zowel dienstreizen als de klimaatimpact ervan te rapporteren, zodat burgers en raadsleden inzicht krijgen in de totale impact van dienstreizen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering en de eventuele effecten van aangepast reisbeleid?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoe?

  Antwoord:
  De CO2 uitstoot als gevolg van dienstreizen wordt meegenomen in de footprint die we twee keer per jaar opstellen en publiceren op de gemeentelijke website (zie antwoord op vraag 4).

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

Interessant voor jou

Onderzoek verbod houtstook voor ruimteverwarming op basis van de Stookwijzer

Lees verder

Kappen met haring happen, netwerken kan ook zonder net

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer