Bescherm de beschermde natuur van de Waal­stranden


13 juli 2022

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 juli 2022,

Constaterende dat:

  • Alle Waalstranden in de zomerperiode v.a. 1 mei 2022 van 22:30 tot 06:00 gesloten zijn voor recreatie en dat in de desbetreffende gebieden in verhouding tot eerdere jaren, over 24 uur per dag berekend, aanzienlijk minder meldingen van overlast zijn binnengekomen bij de politie en via de Meld & Herstel-app.
  • De Waalstranden op Veur-Lent ten oosten van de Waalbrug en verder, ten westen van de Spoorbrug en verder en in het Ooyse Schependom na de Ooypoort en verder tot beschermd Natura 2000 gebied behoren.

Overwegende dat:

  • De beschermde Natura 2000 gebieden op en rond de Waalstranden, alsook het gebied en de Waalstranden tussen de Spoorbrug en de Waalbrug die deel uitmaken van het Gelders Natuurnetwerk (GNN), van zeer grote waarde zijn voor de stad en alle huidige en toekomstige inwoners, mens en dier, en het van belang is dat de natuur en de dieren rust en ruimte krijgen ter natuurontwikkeling, biodiversiteitsbevordering en dierenwelzijnsverbetering.
  • In Nederland veel andere beschermde natuurgebieden altijd open zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang en de overige tijd gesloten zijn voor recreatie en dat dit een normale gang van zaken voor openstellen en afsluiten is.

Verzoekt het College:

In gesprek te gaan met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, met als doel te onderzoeken of de door hen beheerde Natura 2000 gebieden binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen van zonsondergang tot zonsopkomst structureel kunnen worden gesloten voor recreatie, dit waar mogelijk te bewerkstelligen en over de voortgang hiervan te rapporteren naar de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.NU, CDA

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, GroenLinks, SP