Motie Biodi­verse poelen in Winkel­steeg


Neem poelen mee in het ontwerp voor de groene ruimte in samen­spraak met stad­s­ecoloog en natuur­or­ga­ni­saties

8 maart 2023

Agendapunt: 7.3 - Raadsvoorstel Herziening gebiedsexploitatie Winkelsteeg en investeringsbesluit eerste
deelgebieden (06/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks)
Michelle van Doorn (ODV)
Delano van Luik (CDA)
Hans van Hooft (SP)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023,

Constaterende dat:

 • Binnenkort gestart wordt met de bouw van huizen en aanleg van groengebieden in Winkelsteeg;
 • Nijmegen de biodiversiteit in de stad wil vergroten;
 • Poelen een boost geven aan biodiversiteit, doordat ze groeiplaats voor water- en moerasplanten zijn, leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, en drinkplaats voor vogels en zoogdieren;
 • Winkelsteeg vergroting van de biodiversiteit kan gebruiken;
 • Er in Nijmegen nog geen speciale aandacht is voor poelen,

Overwegende dat:

 • De aanleg van poelen tijdens de inrichting van een gebied gewoon in de werkzaamheden kan worden meegenomen;
 • Aanleg van een poel na inrichting van een gebied altijd duurder is;
 • Wellicht subsidie verkregen kan worden voor de aanleg van poelen[1];
 • Poelen, net als bomen, bijdragen aan het voorkomen van hittestress tijdens warme periodes door verdamping van water;
 • Poelen voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) van levensbelang zijn: in Nederland is vaak wel voldoende geschikte landhabitat voor amfibieën aanwezig, maar onvoldoende geschikt voortplantingswater;
 • Het met insecten in het algeheel niet goed gaat en veel insecten zo’n poel aantrekkelijk vinden en/of ervan afhankelijk zijn voor drinkwater en/of voortplanting;
 • Ook dieren als marterachtigen, egels en eekhoorns tijdens droge perioden uit de poelen kunnen drinken,

Verzoekt het College:

 1. Poelen mee te nemen in het ontwerp voor de groene ruimte (inrichtingsplan) binnen Winkelsteeg in samenspraak met de stadsecoloog;
 2. Over de aanleg van poelen in Winkelsteeg in overleg te gaan met gespecialiseerde natuurkennisorganisaties zoals bijvoorbeeld Ravon[2] en EIS;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks)
Michelle van Doorn (ODV)
Delano van Luik (CDA)
Hans van Hooft (SP)

[1] poelen.nu

[2] Poel aanleggen (ravon.nl)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, CDA, GroenLinks, SP, ODV

Tegen

PvdA, VVD, GewoonNijmegen.NU