Amen­dement: Van vogelvrij naar kogelvrij


Raads­voorstel Nota van uitgangs­punten deel II omge­vingsplan Nijmegen

8 maart 2023

Agendapunt 7.2: Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten deel II omgevingsplan Nijmegen (09/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Michelle van Doorn (ODV)
Hans van Hooft (SP)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023,

Constaterende dat:

 • De gemeente in het omgevingsplan een gebied moet aanwijzen waar jacht met een geweer is uitgesloten, de zogenoemde bebouwingscontour jacht;
 • Nijmegen inmiddels zo volgebouwd is en zo vol mensen, die net buiten bewoond gebied willen recreëren, dat jagen binnen onze gemeente niet “veilig” is voor recreanten en gezelschapsdieren,

Overwegende dat:

 • Alle dieren intrinsieke waarde hebben, volgens de Wet dieren en ook volgens onze Nijmeegse Beleidsnotitie Dierenwelzijn, dus ook wilde dieren in de natuur;
 • Uitgangspunten van de gemeente in deze Beleidsnotitie zijn dat we als gemeente zo diervriendelijk mogelijk handelen en we de aanwezigheid van dieren in onze gemeente koesteren;
 • Jacht verstorend werkt en zorgt voor dierenleed (gemiddeld 1 op de 6 schoten is direct dodelijk);
 • Veel dieren waarop van oudsher wordt gejaagd in het buitengebied, zoals het konijn, de haas en de patrijs, inmiddels op de Rode Lijst staan en/of beschermd zijn;
 • Vaak, illegaal, beschermde soorten worden gedood (doordat jagers nooit voor het schot het slachtoffer eerst zorgvuldig met een kijker determineren),

Besluit:

De uitgangspunten uit de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II met onderstaande toevoegingen vast te stellen, waarmee richting wordt gegeven aan het nieuwe omgevingsplan dat in voorbereiding is:

 1. In de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II onder het kopje ‘Bebouwingscontour jacht’ op pagina 14 de volgende tekst te verwijderen:
  ‘Het is aan de gemeente om te bepalen hoe groot dat aangrenzende gebied is. Bij de uitwerking van het omgevingsplan voor het buitengebied en de randen van de stad zullen we hier invulling aan geven. Vooruitlopend hierop wijzen we bij nieuwe ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied een bebouwingscontour jacht aan voor het gehele besluitgebied.’

  En te vervangen door:
  ‘Het is aan de gemeente om te bepalen hoe groot dat aangrenzende gebied is. Wij wachten niet op de uitwerking van het omgevingsplan voor het buitengebied en de randen van de stad om hier invulling aan te geven. Vooruitlopend hierop wijzen we een bebouwingscontour jacht aan voor alle aangrenzende gebieden van stedelijk gebied en lintbebouwing doorlopend tot en met de gemeentegrenzen van Nijmegen, dus voor de hele gemeente.’
 2. In het Raadsvoorstel op pagina 2 onder het kopje ‘1. Dit gaan we doen’ de volgende tekst achter a. te verwijderen:
  ‘We moeten op grond van Rijksinstructieregels een bebouwingscontour ‘geur’, ‘jacht’ en ‘houtkap’ opnemen. De exacte begrenzing van deze bebouwingscontouren bepalen we op het moment dat we het omgevingsplan voor het buitengebied en de randen van de stad uitwerken (in de transitieperiode). Voor nieuwe ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied nemen we de genoemde bebouwingscontouren direct op.’

  En te vervangen door:
  ‘We moeten op grond van Rijksinstructieregels een bebouwingscontour ‘geur’, ‘jacht’ en ‘houtkap’ opnemen. De exacte begrenzing van de bebouwingscontouren ‘geur’ en ‘houtkap’ bepalen we op het moment dat we het omgevingsplan voor het buitengebied en de randen van de stad uitwerken (in de transitieperiode). Voor nieuwe ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied nemen we de bebouwingscontouren ‘geur’ en ‘houtkap’ direct op.
  Voor de exacte begrenzing van de bebouwingscontour ‘jacht’ wachten we niet tot de transitieperiode. We wijzen een bebouwingscontour jacht aan voor alle aangrenzende gebieden van stedelijk gebied en lintbebouwing doorlopend tot en met de gemeentegrenzen van Nijmegen, dus voor de hele gemeente.’

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Michelle van Doorn (ODV)
Hans van Hooft (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ODV

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU, PvdA, GroenLinks