Amen­dement: De duivel zit in het detail


Neem duur­zaam­heids­maat­re­gelen op in het Omge­vingsplan

8 maart 2023

Agendapunt: Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten deel II omgevingsplan Nijmegen (09/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Marieke Smit (GroenLinks)
Hans van Hooft (SP)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023,

Constaterende dat:

  • Duurzaamheid een belangrijk thema is in de omgevingsvisie;
  • Het omgevingsplan een nadere uitwerking is van de omgevingsvisie;
  • Het dus logisch is de duurzaamheidsambities, zoals in de omgevingsvisie opgenomen, uit te werken naar duurzaamheidsmaatregelen in het omgevingsplan;
  • In de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II (pagina 10) weliswaar duurzaamheid en klimaatadaptatie als thema genoemd worden, maar dat het blijkbaar niet zeker is dat duurzaamheidsmaatregelen in het omgevingsplan zullen worden opgenomen,

Overwegende dat:

  • Het omgevingsplan kansen biedt duurzaamheid af te dwingen, wat van belang is voor de toekomst en leefbaarheid van onze stad,

Besluit:

De uitgangspunten uit de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II met onderstaande aanpassing vast te stellen, waarmee richting wordt gegeven aan het nieuwe omgevingsplan dat in voorbereiding is:

In de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II op pagina 10 onder het kopje ‘2.5 Duurzaamheid en klimaatadaptatie’ de volgende tekst te verwijderen:

‘Op het moment dat de meest urgente duurzaamheidsambities en maatregelen bepaald zijn, bekijken we of en zo ja welke regels in het omgevingsplan opnemen. In eerste instantie zal daarbij de focus liggen op regels voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook voor bestaand gebied onderzoeken we of de ambities verankerd kunnen worden in het omgevingsplan.’

En te vervangen door:

‘Op het moment dat de meest urgente duurzaamheidsambities en maatregelen bepaald zijn, bekijken we hoe we de regels in het omgevingsplan opnemen. In eerste instantie zal daarbij de focus liggen op regels voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook voor bestaand gebied onderzoeken we hoe ambities verankerd kunnen worden in het omgevingsplan.’

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Marieke Smit (GroenLinks)
Hans van Hooft (SP)

*De fractie van Stadspartij Nijmegen heeft verdeeld gestemd met 1 stem vóór en 5 stemmen tégen dit amendement


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij Nijmegen, PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

ODV, D66, Stadspartij Nijmegen, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU