Amen­dement: Biodi­verse stad met goed dieren­welzijn


Neem thema's dieren­welzijn en biodi­ver­siteit ook op in het omge­vingsplan

8 maart 2023

Agendapunt 7.2: Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten deel II omgevingsplan Nijmegen (09/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Michelle van Doorn (ODV)
Marieke Smit (GroenLinks)
Hans van Hooft (SP)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023,

Constaterende dat:

 • De Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen richting geeft aan het nieuwe omgevingsplan en kansen biedt voor nieuwe thema’s, aanscherpingen van bestaand beleid en nieuwe mogelijkheden om ambities te verankeren;
 • Voor de thema’s biodiversiteit en dierenwelzijn niet wordt verkend welke regels we opnemen in het omgevingsplan,

Overwegende dat:

 • De raad in 2021 de noodtoestand voor biodiversiteit heeft uitgeroepen en het daarom logisch is serieuze ambities m.b.t. biodiversiteit in het omgevingsplan op te nemen;
 • Uitgangspunten in de Beleidsnotitie Dierenwelzijn van Nijmegen zijn dat we als gemeente zo diervriendelijk mogelijk handelen en we de aanwezigheid van dieren in onze gemeente koesteren;
 • Dierenwelzijn onder meer afhankelijk is van de inrichting van onze stad, reden waarom het thema dierenwelzijn zijn weerslag moet krijgen in het omgevingsplan,

Besluit:

De uitgangspunten uit de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Nijmegen deel II met onderstaande toevoeging vast te stellen, waarmee richting wordt gegeven aan het nieuwe omgevingsplan dat in voorbereiding is:

 1. In het Raadsvoorstel op pagina 3 onder het kopje ‘3. Hier zien we kansen’ de volgende tekst achter a. te verwijderen:
  ‘Voor de thema’s gezondheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit verkennen we welke regels we opnemen in het omgevingsplan.’

  En te vervangen door:
  ‘Voor de thema’s gezondheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn verkennen we welke regels we opnemen in het omgevingsplan.’

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Michelle van Doorn (ODV)
Marieke Smit (GroenLinks)
Hans van Hooft (SP)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, CDA, ODV

Tegen

Stadspartij Nijmegen, VVD, GewoonNijmegen.NU