Vergoed dieren­arts­kosten uit de bijzondere bijstand


Toezegging: Het noodfonds dekt dieren­arts­kosten

1 februari 2023

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 1 februari 2023,

Constaterende dat:

 • Energiefixers en andere hulpverleners tijdens het aanpakken van (energie)armoede achter de voordeur komen bij mensen met financiële problemen;
 • Mensen met financiële problemen vaak als eerste bezuinigen op dierenartsbezoeken;
 • Gezelschapsdieren hierdoor vaak te laat naar de dierenarts worden gebracht waardoor ze langer lijden dan nodig is en/of niet meer te helpen zijn;
 • Deze dieren zo de dupe worden van de (energie)armoede van hun eigenaren, veroorzaakt door de hoge energiekosten in combinatie met de stijging van de prijzen voor andere producten;
 • In de beleidsnotitie Dierenwelzijn is opgenomen dat we als gemeente zo diervriendelijk mogelijk handelen en dierenwelzijn als een groot goed zien;
 • Dierenartskosten momenteel niet uit de bijzondere bijstand of andere regelingen worden vergoed;
 • Bijzondere bijstand van tevoren aangevraagd moet worden;

Overwegende dat:

 • De gemeente een zorgplicht heeft voor alle dieren binnen de gemeentegrenzen, waar niet meer voor wordt gezorgd;
 • Energiefixers en andere hulpverleners dierenleed kunnen signaleren wanneer ze achter de voordeur komen;
 • Mensen in (energie)armoede door de zorgen over hun huisdier(en) stress ervaren wat tot gezondheidsproblemen en dus hogere zorgkosten kan leiden;

Verzoekt het College:

 1. Aan mensen, die als gevolg van energiearmoede en stijgende prijzen acute problemen hebben met het betalen van dierenartskosten, de mogelijkheid te bieden aanspraak te maken op financiële ondersteuning, bijvoorbeeld middels schenkingen en/of leningen uit de bijzondere bijstand en/of het Noodfonds, en daar voorwaarden voor op schrift te stellen;
 2. Te onderzoeken of en hoe structureel financiële ondersteuning kan worden opgezet voor noodzakelijke dierenartskosten voor dieren van mensen die in armoede zijn gekomen en onverhoopt die kosten niet kunnen betalen;
 3. Als dieren met spoed naar de dierenarts moeten, mild te zijn met de eis, dat financiële bijstand van tevoren moet worden aangevraagd;
 4. Eigenaren actief te informeren over welzijnsnormen en -regels en de (financiële) verantwoordelijkheden die het houden van huisdieren met zich mee brengt;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Pas vellen na bezwaartermijn en schorsingstermijn

Lees verder

Amendement: Biodiverse stad met goed dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer