Amen­dement Pas vellen na bezwaar­termijn en schor­sings­termijn


Bomen niet kappen voordat kapver­gunning defi­nitief is

21 december 2022

Agendapunt 7.4 - Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening gemeente Nijmegen (98/2022)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 21 december 2022,

Constaterende dat:

 • Er vergunningen worden aangevraagd voor het vellen van bomen (kappen, rooien, met inbegrip van verplanten, handelingen die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben, snoeiwijzen waarbij de kroon voor meer dan 1/3 wordt ingenomen zoals kandelaberen en kandelaren), de zogenaamde ‘kapvergunningen’;
 • Er een bezwaartermijn is waarbinnen belanghebbenden, meestal omwonenden, bezwaar kunnen aantekenen tegen de vergunning voor het vellen van bomen;
 • Er ook nog een periode van 6 weken is waarin een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd ter schorsing van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, waarvoor de kapvergunning wordt aangevraagd;
 • Het regelmatig gebeurt dat bomen worden geveld binnen de bezwaartermijn voor het vellen van bomen en/of binnen de schorsingstermijn van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, terwijl een vergunning dan dus nog niet definitief is;
 • Dit onwenselijk is, omdat een bezwaar of voorlopige voorziening ertoe kan leiden dat de vergunning niet doorgaat en bomen dan toch al geveld zijn,

Overwegende dat:

 • Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zeer ernstige gevolgen hebben en sneller gaan dan gedacht;
 • De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat en voor de biodiversiteit;
 • Bomen heel belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering, voor klimaatadaptatie, betere luchtkwaliteit, biodiversiteit, gezondheid en welzijn van mensen en dieren;
 • In de Stadsbegroting 2023-2026 is opgenomen dat er in de stad meer bomen moeten komen om de stad te vergroenen en dit geconcretiseerd is in 1000 extra bomen per jaar;
 • Velling bij niet definitieve vergunningen kan zorgen voor onnodig verlies van bomen (als de vergunning alsnog wordt afgewezen), waardoor deze noodzakelijke vergroening wordt tegenwerkt,

Besluit:

 1. Aan het raadsvoorstel Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nijmegen de volgende twee beslispunten als nummers 2 en 3 toe te voegen:

  2. Dat voortaan aanvragers van vergunningen voor vellen erop worden gewezen dat bomen niet geveld mogen worden zolang de bezwaartermijn voor de kapvergunning en/of de schorsingstermijn voor de omgevingsvergunning lopen;
  3. Dat dit op meerdere plekken zal worden gecommuniceerd, zoals gemeentelijke website, nieuwsbrieven, het aanvraagformulier voor de vergunning, enzovoort,

 2. Het Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nijmegen (beslispunt 1) als volgt gewijzigd vast te stellen:

  Artikel 4.4.4 lid 3 van de APV dat luidt:
  “Het bevoegd gezag kan aan de kapvergunning ook het voorschrift verbinden dat niet eerder wordt gerooid dan nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, waarvoor de kapvergunning wordt aangevraagd, is verleend […]”

  Te wijzigen in:
  “Het bevoegd gezag verbindt aan de kapvergunning ook het voorschrift dat niet eerder wordt gerooid dan nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, waarvoor de kapvergunning wordt aangevraagd, is verleend […]”

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, VVD, SP, CDA

Tegen

D66, PvdA, GewoonNijmegen.NU, ODV