Boscrawl of Kaalslag


Raads­voorstel Vervolg­on­derzoek confi­gu­ratie en locatie zwembad Winkel­steeg

21 december 2022

De gemeenteraad van Nijimegen, in vergadering bijeen op woensdag 21 december 2022


Constaterende dat:

 • Het college de raad vraagt in te stemmen met het besluit tot het bouwen van het nieuwe zwembad op de plek van de huidige Jan Massinkhal.
 • Er voor de bouw zoals deze nu gepland is een bosperceel ter grootte van bijna zes vijftigmeterbaden (6600m2) gekapt dreigt te gaan worden.

Overwegende dat:

 • Diverse diersoorten als de vleermuis en de vos hun leefgebied hebben in het bosgebied ten Noorden van de Jan Massinkhal.
 • De Nijmeegse gemeenteraad op 20 oktober 2021 de noodtoestand voor biodiversiteit en klimaat heeft uitgeroepen.
 • Het behouden van oude bos- en groengebieden een bijdrage leveren aan de oplossing hiervoor.
 • Het bos ten noorden van de Jan Massinkhal al meer dan 100 jaar oud is.
 • De ontwikkelvisie Winkelsteeg vóór het uitroepen van de noodtoestand is opgesteld, en naar de raad is gekomen op 22 september 2021.
 • In het locatieonderzoek locatie 2 aan de Nieuwe Dukenburgseweg ook als geschikt wordt aangeduid waarmee een goed alternatief voorhanden is.
 • De gemeente Nijmegen de opgave heeft een groot aantal woningen te creëren en o.a. stadsdeel Winkelsteeg is aangewezen als ontwikkelgebied hiervoor.
 • De Winkelsteeg een robuust groen-blauw netwerk nodig heeft als tegenhanger van de verdichting en verstedelijking in het gebied, maar het genoemde bosgebied al is aangeduid als te ontwikkelen gebied.
 • De optie om de Jan Massinkhal te vervangen door een combinatie van wonen en sport in de ontwikkelvisie nog niet was opgenomen als herontwikkeling.
 • Hiervoor in optie 1 toch is gekozen met als doel het zwembad te kunnen huisvesten op de huidige locatie van de Jan Massinkhal.
 • De keuze voor locatie 2 voor het zwembad ruimte biedt om over andere combinaties sport en wonen na te denken op de locatie van de Jan Massinkhal die het bosperceel sparen.
 • De keuze voor locatie 2 de verdere ontwikkelingen op de Winkelsteeg niet vertraagt.

Verzoekt het College:

 1. Mogelijkheden te zoeken om wonen en sport te combineren op de plek van de huidige Jan Massinkhal, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van hoogbouw op deze locatie te onderzoeken. Waarbij wordt afgezien van bouwontwikkelingen op het bosperceel.
 2. Hierover terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, GewoonNijmegen.NU, VVD, SP

Tegen

D66, GroenLinks, ODV, PvdA, Stadspartij Nijmegen