Durf te kiezen in de schaarse ruimte


We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

● Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Nijmegen zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.

● Nijmegen neemt recreatiegroen op als maatschappelijke voorziening bij herstructurering van wijken en bij nieuwbouw. Elke inwoner woont op loopafstand van bijvoorbeeld een park of speelbos.

● Bij bijbouwen ligt de prioriteit bij voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Bij nieuwbouw en transformatie wordt minimaal 60% gereguleerde huur toegevoegd. Tweederde hiervan moet sociale huur zijn, en het resterende deel wordt middenhuur tot 1000 euro.

● Bij nieuwbouwplannen wordt serieus rekening gehouden met dier- en plantensoorten die zich al in het gebied bevinden. Voor Rode Lijstsoorten worden zodanige maatregelen genomen dat zij een uitstekende kans hebben om in onze stad te kunnen blijven leven.

● Ook in Nijmegen zijn groene gebieden noodzakelijk voor al haar inwoners, mens en dier. Veur-Lent blijft een groen hart in Nijmegen, waarop geen nieuwbouw plaatsvindt en waar recreatie, indien nodig, wordt beperkt in het belang van de natuur.

● We ontwikkelen een woonladder met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Nijmegen. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, bijvoorbeeld door het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen. De vierde trede bestaat uit grenzen aan de groei: verdere woningbouw is niet meer mogelijk of wenselijk. Oplossingen moeten buiten Nijmegen worden gezocht.

● Om Nijmegen leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.

● We zetten in op meer ruimte voor en een betere bescherming van groen en natuur in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

● Hoogbouw met veel verticaal groen is een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als het past in de omgeving en dichtbij goed openbaar vervoer is.

Het standpunt Durf te kiezen in de schaarse ruimte is onderdeel van: Wonen en bouwen