Meer groen in de straat


Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Nijmegen een betere plek voor mens en dier.

● In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Nijmegen moet voldoen aan de norm van minstens 50 m² kwalitatief groen per inwoner.

● We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt ook rekening gehouden met maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.

● De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

● We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.

● Bij herinrichting van straten en stoepen worden standaard geveltuinen aangelegd waar mogelijk.

● Er wordt een grens gesteld aan de maximale hoeveelheid verharding in tuinen en op terreinen.

● Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s. Nijmegen gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.

● Groenambassadeurs motiveren en ondersteunen inwoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, groene daken en gevels, geveltuinen, voedselbossen, moestuinen en overige groene initiatieven van inwoners.

● Het aanbod aan en de diversiteit van voedsel voor wilde bijen, hommels en vlinders

in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en boomspiegels worden ingezaaid met inheemse, biologische mengsels en beplant met waardevolle inheemse bloemen en heesters.

● De gemeente ontmoedigt de verkoop en het gebruik van gif (chemische pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen en geeft voorlichting aan inwoners en bedrijven.

● Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige groene inwonersinitiatieven zoals stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken, natuurspeelplaatsen, tiny forests, bijenvelden, kinderspeelplaatsen, sportvoorzieningen, moestuinen of hondenuitlaatplekken. Daarnaast kan Nijmegen ervoor kiezen om braakliggend terrein te zien als tijdelijke natuur en vooral met rust te laten.

● De hele Waalkade wordt groen ingericht en via groene zones verbonden met Kronenburgerpark, Valkhofpark en de groene spoorzones. Auto’s en bussen krijgen niet langer toegang tot de Waalkade.

● De groene zones in de spoorzone zoals de Spoorkuil blijven behouden en worden versterkt.

● In het te ontwikkelen stationsgebied wordt ruimte ingepland voor groene corridors, zodanig dat er voldoende ruimte is voor dieren om zich ongestoord via die corridors te verplaatsen.

● In MijnWijkplan krijgen groene projecten voorrang.

● Operatie Steenbreek wordt blijvend ondersteund door de gemeente.

Het standpunt Meer groen in de straat is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties