Beschermde en Rode Lijst­soorten in rappor­tages en plannen, beslispunt 1


Beschermde en bedreigde dieren moeten kunnen blijven wonen in onze stad

22 december 2021

Agendapunt: 7.2 - Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Nijmegen Vossenpels Noord (113/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 december 2021,

Constaterende dat:

 • Het College aan de raad vraagt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Nijmegen Vossenpels Noord gewijzigd vast te stellen;
 • Volgens de Wet natuurbescherming plannen en werkzaamheden geen negatieve effecten mogen hebben op beschermde soorten én gezorgd moet worden voor een gunstige staat van instandhouding van Rode Lijstsoorten;
 • Quick scans en natuuronderzoeken etc. moeten adviseren over beschermingsmaatregelen voor alle (in een plangebied te verwachten respectievelijk daar voorkomende) beschermde soorten en Rode Lijstsoorten om negatieve effecten van de plannen en werkzaamheden op die soorten te voorkomen;
 • In het plangebied patrijzen zijn waargenomen, maar opnieuw geen aanbevelingen zijn gedaan met betrekking tot de patrijs;
 • Dit merkwaardig is daar patrijzen een beschermde soort en een Rode Lijstsoort zijn in een zeer ongunstige staat van instandhouding;
 • In allerlei onderzoeksrapporten voor de Waalsprong de patrijs al jaren onterecht is genegeerd, wat stelselmatige overtreding is van nationale en internationale natuurwetgeving;
 • De gemeente akkoord is gegaan met onvolledige onderzoeksrapporten, ondanks dat volgens haar eigen opdracht de onderzoeksrapporten onder meer de volgende zaken moesten beschrijven:
  • Onderzoeksresultaten per soortgroep
  • Beschrijving van de effecten
  • Toetsen aan geldende wet- en regelgeving inclusief soortenbescherming en gebiedsbescherming
  • Een advies m.b.t. mitigerende maatregelen;
  • Het college zo niet voldoet aan de wettelijke motivatieplicht: dat bij een omgevingsplan moet worden aangetoond dat een voorgenomen activiteit niet bijdraagt aan een verdere achteruitgang van de staat van instandhouding van Rode Lijstsoorten;
  • Er tot op heden geen wettelijk verplichte ontheffingen zijn aangevraagd voor de patrijs en geen beschermingsmaatregelen zijn genomen;
  • De raad in december 2020 een motie heeft aangenomen dat voortaan natuuronderzoek moet voldoen aan nationale en internationale natuurwetgeving, fatsoenlijke quick scans en natuurtoetsen moeten worden uitgevoerd en voorafgaand aan projecten waarin er iets gebeurt met natuur omwonenden, natuurorganisaties en wetenschappers met kennis van zaken goed moeten worden betrokken;
  • Het vooraf betrekken van natuurorganisaties bij een bestemmingsplan iets anders is dan het antwoord van het college dat “Alle onderzoeken zijn uitgevoerd door professionele bureaus” en “Organisaties net als anderen een zienswijze hebben kunnen indienen, wat niet is gebeurd”,

  Overwegende dat:

  • De populatie patrijzen in Nederland dermate snel kleiner wordt dat ze over 10 tot 20 jaar kunnen zijn uitgestorven volgens de patrijzenexpert van de Vogelbescherming;
  • Een gunstige staat van instandhouding weliswaar een provinciale verplichting is, maar dat de gemeente Nijmegen een belangrijke rol speelt bij het verdwijnen of het behoud van soorten als de patrijs binnen haar gemeentegrenzen;
  • Nijmegen een eigen verantwoordelijkheid heeft in de bescherming van biodiversiteit, beschermde en bedreigde soorten bij het maken van plannen;
  • Het bestemmingsplan een centraal instrument is voor het beschermen van soorten en gebieden;
  • Onvolledige en/of verkeerde informatie richting provincie en raad kan leiden tot verkeerde conclusies door raad respectievelijk provincie;
  • Natuuronderzoeken van onvoldoende kwaliteit en bestemmingsplannen waarin onvoldoende rekening is gehouden met beschermde soorten en Rode Lijstsoorten kunnen leiden tot verdwijnen van soorten, rechtszaken en ongewenste vertragingen,

  Verzoekt het College:

  1. Een aanvulling op het natuuronderzoek voor Vossenpels Noord te regelen inclusief een advies m.b.t. voldoende effectieve beschermingsmaatregelen voor de patrijs;
  2. Aanvullingen te regelen op natuuronderzoeken in andere plangebieden (waar de patrijs is waargenomen en waar bouwactiviteiten gaan plaatsvinden) inclusief adviezen m.b.t. voldoende effectieve beschermingsmaatregelen voor de patrijs;
  3. Voortaan expliciet in onderzoeksopdrachten (voor quick scans, natuuronderzoeken, etc.) te vragen dat de eindrapportage bevat: de effecten op alle beschermde soorten en Rode Lijstsoorten, die in een plangebied kunnen worden verwacht / zijn aangetroffen met bijbehorende (mitigerende en compenserende) beschermingsmaatregelen, zoals nationale en internationale natuurwetgeving vereisen;
  4. Voortaan in bestemmingsplannen aantoonbaar voldoende effectieve mitigerende maatregelen aan te brengen t.b.v. in het plangebied voorkomende beschermde soorten en Rode Lijstsoorten;
  5. Planontwikkelaars die het betreft te informeren over het feit dat ze ontheffingen dienen aan te vragen voor beschermde soorten en voor Rode Lijstsoorten die in een ongunstige staat van instandhouding verkeren zoals de patrijs;
  6. Voortaan actief natuurorganisaties met kennis van zaken te (laten) betrekken bij het opstellen van natuuronderzoeksrapportages,

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij Nijmegen

  Tegen

  GroenLinks, D66, SP, VVD, CDA

  Lees onze andere moties

  Nijmegen, teken voor een transgendervriendelijke werkvloer

  Lees verder

  Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 3

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer