Nijmegen, teken voor een trans­gen­der­vrien­de­lijke werkvloer


25 november 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Constaterende dat:

 • Er in de Regenboogagenda gemeente Nijmegen 2021-2024 wordt geconcludeerd dat LHBTIQAP+ personen te maken hebben met intimidatie, geweld en discriminatie en dat dit in het bijzonder geldt voor transgender personen;
 • Transgender Netwerk Nederland (TNN) zowel de gids ‘Een Transgendervriendelijke Werkvloer’ (1) als de Verklaring van Dordrecht (2) heeft opgesteld, die beide als handvat dienen voor een veilige werkomgeving voor transgender werknemers, met als doel de positie van transgender personen op de werkvloer te versterken en goed werkgeverschap te bevorderen;
 • De Verklaring van Dordrecht reeds is ondertekend door o.a. de gemeentes Zwolle, Den Haag, Utrecht, Enschede en Arnhem, maar nog niet door gemeente Nijmegen;
 • Het ieder jaar, op de 31ste van maart, Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is, waarop transgender personen worden gevierd en wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de discriminatie waarmee transgender personen worden geconfronteerd;

Overwegende dat:

 • De gemeente Nijmegen trots vooroploopt als regenboogstad in de emancipatie van LHBTIQAP+ personen en een voorbeeldfunctie heeft voor andere werkgevers binnen de regio, met betrekking tot het naleven van de mensenrechten van LHBTIQAP+ personen;
 • De sociaaleconomische positie van transgender personen in het algemeen duidelijk slechter is, ten opzichte van de gemiddelde populatie (3);
 • Uit onderzoek door FNV blijkt dat jezelf kunnen zijn op je werk bijdraagt aan het werkgeluk van de werknemer en het bovendien het behoud van personeel bevordert (4);
 • De gemeente Nijmegen de verantwoordelijkheid heeft een veilige werkomgeving te scheppen voor alle werknemers, ongeacht genderidentiteit en zodoende dus ook voor transgender personen;
 • De gemeentes van Amsterdam, Amersfoort en Utrecht, net als een aantal bekende bedrijven zoals IKEA en PricewaterhouseCoopers zodoende al een transitieverlof in hun arbeidsvoorwaardenregeling hebben opgenomen (5);
 • De beschreven stappen en aanbevelingen in de gids ‘Een Transgendervriendelijke Werkvloer’ en de punten in de Verklaring van Dordrecht de inclusie van transgender personen breed omarmen en zodoende aansluiten op de uitvoering van de Regenboog-agenda;

Verzoekt het College:

 1. Kennis te nemen van de gids ‘Een Transgendervriendelijke Werkvloer’, zich in te spannen om de beschreven aanbevelingen en stappen mee te nemen in het inclusie- en diversiteitsbeleid, waar mogelijk aan de hand daarvan de arbeidsvoorwaardenregeling uit te bereiden, en waar nodig of gewenst hier de expertise van regenboogorganisaties als de RegenboogRaad Nijmegen en TNN te betrekken;
 2. Op Internationale Dag van Transgendervisibiliteit, 31 maart 2022 een moment te plannen om de Verklaring van Dordrecht te tekenen;
 3. Met het Werkbedrijf te bespreken wat zij kunnen betekenen voor transgender personen in hun caseload, bij bemiddeling naar arbeidsmarkt en werkgevers en daarbij tevens de gids ‘Een Transgendervriendelijke Werkvloer’ te betrekken;
 4. In het kader van de voorbeeldfunctie die de gemeente Nijmegen heeft, bij gelegenheid werkgevers in de regio in te lichten over de rechten van transgender werknemers en hen aanmoedigen er beleid op te ontwikkelen;
 5. De raad te informeren over de voortgang en resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

(1) https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/gidstransgendervriendelijkewerkvloer20181011-k.pdf

(2) https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/20162106-De-verklaring-van-Dordrecht-NL.pdf

(3) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/11/de-arbeidsmarktpositie-van-transgender-personen (hfdst. 2.1.2, pag. 6)

(4) https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/10/jezelf-kunnen-zijn-belangrijk-voor-werkgeluk-en-be & https://www.fnv.nl/getmedia/7c7996eb-2c1e-41d2-a416-eb323cd3fa6a/FNV-Onderzoek-Jezelf-zijn-op-werk.pdf

(5) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/15/een-speciaal-verlof-voor-het-krijgen-van-een-ander-lichaam-a4065570

  Notitie: VVD stemde tégen beslispunt 1 en vóór beslispunt 2 t/m 5 van deze motie.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Amendement: Meer roergang voor de raad

  Lees verder

  Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 1

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer