Amen­dement: Meer roergang voor de raad


Afspraak is afspraak: vaker bindend advies raad voor bouw­plannen die niet binnen bestem­mingsplan passen

24 november 2021

Agendapunt: Raadsvoorstel Omgevingswet - Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (79/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Constaterende dat:

 • Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet bij een omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit de lijst met gevallen waarvoor een zogenaamde VVGB (verklaring van geen bedenkingen) nodig is van de raad vervalt;
 • Daarom een nieuwe lijst moet worden vastgesteld;
 • Bij de door het college voorgestelde nieuwe lijst zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige lijst;
 • Voor de gevallen die niet in de lijst staan het college, zonder tussenkomst van de raad, een omgevingsvergunning voor afwijken van het omgevingsplan (nu: bestemmingsplan) kan verlenen;
 • Gevallen die afwijken van het omgevingsplan ook projecten kunnen zijn die hinder opleveren voor omwonenden of een negatieve impact kunnen hebben op de natuurlijke omgeving,

Overwegende dat:

 • Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de raad op basis van door het college aangeleverde argumenten;
 • Als de raad een document vaststelt, de raad ook eventuele wijzigingen daaraan op basis van argumenten dient vast te stellen, tenzij de raad al andere beleidskaders heeft vastgesteld op grond waarvan kan worden afgeweken van het omgevingsplan;
 • Dit bij een democratisch proces hoort;
 • Afwijkingen van een door de raad vastgesteld omgevingsplan zonder behandeling door de raad of andere door de raad vastgestelde beleidskaders kunnen leiden tot willekeur;
 • We steeds meer bouwen in de bestaande stad en dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid;
 • Daarom het draagvlak en het waarborgen daarvan via participatie bij uitstek een zaak is van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers;
 • Grotere afwijkingen of afwijkingen waar inwoners (mens en dier) hinder van kunnen ervaren in de breedste zin van het woord, in principe gewoon ook voor bindend advies naar de raad zouden moeten gaan, tenzij de afwijkingen passen binnen gemeentelijke beleidskaders die eerder door de raad zijn vastgesteld;
 • Het onlogisch is een verschil te maken tussen een uitbreiding binnen de bebouwde kom en een uitbreiding buiten de bebouwde kom om te bepalen of een plan voor bindend advies langs de raad moet: omwonenden kunnen van een uitbreiding evenveel hinder ervaren;
 • Het in de praktijk voor omwonenden niet uitmaakt of een uitbreiding een bestaand gebouw betreft of een bijbehorend bouwwerk en het daarom onlogisch is verschillende bruto vloeroppervlakken voor die uitbreidingsplannen in de ‘lijst bindend advies’ aan te houden;
 • 1000 m2 (meer dan 20 stadstuinen) een te groot oppervlak betreft om van een goedgekeurd bestemmingsplan -in een stad waarin ruimte schaars is- zomaar af te wijken, en dat dit voldoende reden is om dat soort grote plannen wel voor bindend advies langs de raad te laten gaan;
 • Juist ruimtelijke en infrastructurele projecten, bijvoorbeeld ten behoeve van duurzame energie, langs de raad zouden moeten gaan, omdat er veel over te doen is, goede omwonendenparticipatie belangrijk is voor het draagvlak en welslagen van dit soort projecten en het onnodige kosten in een later stadium kan voorkomen;
 • Behandeling in de raad van zulke gevallen helpt goede afwegingen te maken en beleid en plannen te verbeteren;
 • Er de afgelopen 4 jaar slechts 10 projectafwijkingsbesluiten zijn geweest en er dus nauwelijks sprake zou zijn geweest van een verzwaring van de agenda van de raad;
 • Er vooralsnog weinig reden is om aan te nemen dat het aantal BOPA’s enorm zal toenemen;
 • Veel van die BOPA’s waarschijnlijk kunnen worden afgehandeld als hamerstuk of stemstuk, waardoor de belasting van de raad minimaal zal zijn;
 • De raad heel goed in staat is haar eigen agenda goed te beheren en snelle besluiten te nemen, indien nodig;
 • Bij de voorgestelde evaluatie na een jaar de lijst altijd nog kan worden aangepast, mocht blijken dat het aantal BOPA’s enorm toeneemt en een te zware werklast zou gaan vormen voor de raad,

Besluit:

 1. Het Raadsvoorstel Omgevingswet - Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit als volgt aan te passen:

  a. Op pagina 1 in beslispunt 1 achter het eerste streepje te verwijderen:
  - vooralsnog zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies,

  En te vervangen door:
  - voor een belangrijk deel is aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies,

  b. Op pagina 2 onder ‘Argumenten’ te verwijderen:
  1.2. Er is vooralsnog met de nieuwe lijst zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies,

  En te vervangen door:
  1.2. Er is vooralsnog met de nieuwe lijst voor een belangrijk deel aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies,

 2. Artikel 1 in de bijlage Besluit Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) als volgt aan te passen:

  Te verwijderen:
  b. uitbreiding van bestaande gebouwen met meer dan 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo);
  c. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan buiten de bebouwde kom met meer dan 100 m2 bvo;
  d. het gebruiken van bouwwerken die voor andere functies in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor, maatschappelijke voorziening of horeca, met cumulatief meer dan 1.500 m2 bvo aan nieuwe functies, tenzij het gaat om het (tijdelijk) gebruiken voor ten hoogste tien jaar;
  e. kassen met meer dan 1.000 m2 bvo;

  En te vervangen door:
  b. Uitbreiding van bestaande gebouwen met meer dan 100 m2 bruto vloeroppervlak (bvo);
  c. Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan binnen en buiten de bebouwde kom met meer dan 100 m2 bvo;
  d. Het gebruiken van bouwwerken die voor andere functies in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor, maatschappelijke voorziening of horeca, met cumulatief meer dan 1.500 m2 bvo aan nieuwe functies, tenzij het gaat om het (tijdelijk) gebruiken voor ten hoogste tien jaar;
  e. Kassen met meer dan 100 m2 bvo;
  f. De aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande lokale verkeers-, water- en groenvoorzieningen, alleen indien zij ook niet passen in andere door de raad goedgekeurde beleidskaders;
  g. Ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten ten behoeve van duurzame energie;
  h. Realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde (zoals palen, licht- en antennemasten, vlaggenmasten en bruggen), alleen indien zij hinder of overlast voor de (natuurlijke) omgeving en/of omwonenden kunnen veroorzaken en ook niet passen in andere door de raad goedgekeurde beleidskaders;
  i. Projecten waarbij geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ingediend en die ongewijzigd kunnen worden vastgesteld, alleen indien zij ook niet passen in andere door de raad goedgekeurde beleidskaders;
  j. Overige projecten die negatieve invloed kunnen hebben op omwonenden en/of de (natuurlijke) omgeving, alleen indien zij ook niet passen in andere door de raad goedgekeurde beleidskaders,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Amendement: 2 Woningen of meer, langs de raad nog een keer

Lees verder

Nijmegen, teken voor een transgendervriendelijke werkvloer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer