Amen­dement: 2 Woningen of meer, langs de raad nog een keer


Niet meerdere woningen bouwen zonder toestemming van de raad

24 november 2021

Agendapunt 7.4: Raadsvoorstel Omgevingswet - Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (79/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners: Marij Feddema (SP), Mark Buck (CDA), Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Constaterende dat:

 • Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet bij een omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit de lijst met gevallen waarvoor een zogenaamde VVGB (verklaring van geen bedenkingen) nodig is van de raad vervalt;
 • Daarom een nieuwe lijst moet worden vastgesteld;
 • Bij de door het college voorgestelde nieuwe lijst zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige lijst;
 • Het college hierbij alleen van de vorige lijst afwijkt door het aantal woningen waarbij aan de raad bindend advies moet worden gevraagd te verhogen van 2 naar 25;
 • Voor de gevallen die niet in de lijst staan, het college zonder tussenkomst van de raad een omgevingsvergunning voor afwijken van het omgevingsplan (nu: bestemmingsplan) kan verlenen,

Overwegende dat:

 • Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de raad op basis van door het college aangeleverde argumenten;
 • Als de raad een document vaststelt, de raad ook eventuele wijzigingen daaraan op basis van argumenten dient vast te stellen, tenzij de raad al andere beleidskaders heeft vastgesteld op grond waarvan kan worden afgeweken van het omgevingsplan;
 • Dit bij een democratisch proces hoort;
 • Afwijkingen van een door de raad vastgesteld omgevingsplan zonder behandeling door de raad of andere door de raad vastgestelde beleidskaders kunnen leiden tot willekeur;
 • We steeds meer bouwen in de bestaande stad en dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid;
 • Daarom het draagvlak en het waarborgen daarvan via participatie bij uitstek een zaak is van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers;
 • Behandeling in de raad van zulke gevallen helpt goede afwegingen te maken en beleid en plannen te verbeteren;
 • Het een groot verschil maakt of er ergens 1 of 25 woningen bijkomen: 25 woningen is al een halve wijk;
 • Het daarom verstandig is de raad voor zulke plannen te raadplegen;
 • Er de afgelopen 4 jaar slechts 10 projectafwijkingsbesluiten zijn geweest en er dus nauwelijks sprake zou zijn geweest van een verzwaring van de agenda van de raad,

Besluit:

 1. Het Raadsvoorstel Omgevingswet - Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit als volgt aan te passen:

  a) Op pagina 1 in beslispunt 1 achter het eerste streepje te verwijderen:
  - met uitzondering van aanpassing van het aantal woningen naar meer dan 25,

  b) Op pagina 2 onder ‘Argumenten’ te verwijderen:
  1.2. Er is vooralsnog met de nieuwe lijst zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies, met uitzondering van aanpassing van het aantal woningen naar meer dan 25.

  En te vervangen door:
  1.2. Er is vooralsnog met de nieuwe lijst zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige lijst van bindend advies.

  c) Op pagina 3 (in laatste alinea van argument 1.2) te verwijderen:
  Wel is het aantal woningen aangepast, zodat het college de raad pas bij meer dan 25 woningen, in plaats van bij meer dan 1 woning, om bindend advies hoeft te vragen.

 2. De bijlage Besluit Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) als volgt aan te passen:

  Op pagina 1 te verwijderen:
  Artikel 1 Gevallen
  In de volgende gevallen is bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit een bindend advies van de raad nodig:
  a) Bouwen en of gebruik van meer dan 25 woningen;

  En te vervangen door:
  Artikel 1 Gevallen
  In de volgende gevallen is bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit een bindend advies van de raad nodig:
  a) Bouwen of gebruik van 2 of meer woningen (waarbij woning ook kan worden gelezen als twee-onder-een-kap woning);

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Marij Feddema (SP)
Mark Buck (CDA)
Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA

Tegen

D66, VVD

Lees onze andere moties

Noodtoestand voor biodiversiteit

Lees verder

Amendement: Meer roergang voor de raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer