Nood­toe­stand voor biodi­ver­siteit


Ook Nijmegen moet zich inzetten voor behoud biodi­ver­siteit

20 oktober 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 20 oktober 2021,

Constaterende dat:

 • De biodiversiteit (soortenrijkdom) wereldwijd door menselijk handelen in rap tempo achteruit gaat, waardoor er sprake is van een crisissituatie[1][2];
 • In Nederland de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, is afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie[3];
 • Het verlies aan biodiversiteit in Nederland daarmee aanzienlijk groter is dan elders in Europa en de wereld;
 • Er nieuwe (onderzoeks)gegevens bekend zijn geworden die nog alarmerender zijn dan 2 jaar geleden:
  - Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is in 2020 ongeveer 40% van de Nederlandse soorten zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieƫn, dagvlinders, libellen en hogere planten bedreigd en staat derhalve op Rode Lijsten[4];
  - Uit een vervolgonderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat nu ook algemene soorten insecten verdwijnen en dat dus de hele insectengemeenschap aan het instorten is[5];
 • Er door de Verenigde Naties in het Biodiversiteitsverdrag[6] o.a. is afgesproken dat de achteruitgang in biodiversiteit zo snel mogelijk, uiterlijk in 2020, wordt verminderd (wereldwijd) of gestopt (binnen de Europese Unie);
 • Nederland niet op koers ligt naar de Europese en mondiale doelen m.b.t. biodiversiteit[7];
 • De Nederlandsche Bank een rapport heeft uitgebracht waarin ze laat zien dat verlies aan biodiversiteit een groot financieel risico vormt[8],

Overwegende dat:

 • De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis met elkaar samenhangen;
 • Als steeds meer soorten verdwijnen, ecosystemen steeds zwakker worden en uiteindelijk zelfs kunnen instorten;
 • Zo ecosysteemdiensten aan mensen in gevaar komen (hout, drinkwater, groenten en vruchten, schone lucht, rust & ontspanning, waterberging, stadskoeling, gezondheidsbevordering, bodemvruchtbaarheid, enz.);
 • De Nederlandse economie hierdoor ernstige schade kan oplopen;
 • Ook inwoners van Nijmegen daardoor negatieve gevolgen van de biodiversiteitscrisis kunnen ondervinden;
 • Nijmegen als Green Capital blijvend een voortrekkersrol en voorloperpositie moet hebben in duurzame vergroening van onze leefwereld;
 • Nijmegen supporter is van Deltaplan Biodiversiteitsherstel[9];
 • Het onderkennen van de biodiversiteitscrisis vooraf gaat aan het nemen van voldoende en adequate maatregelen om deze crisis te stoppen en (mogelijk) zelfs terug te draaien,

Spreekt uit:

Dat de raad van Nijmegen de noodtoestand voor biodiversiteit uitroept,

Verzoekt het College:

 1. Dit standpunt namens Nijmegen actief uit te dragen in de netwerken waarin zij verkeert en daarin overeenstemming en samenwerking te zoeken;
 2. In de eigen ambities rekening te houden met dit standpunt;
 3. Er bij de rijksoverheid en (formerende) partijen op aan te dringen meer prioriteit te geven aan en ambitie te tonen bij het behoud en de verbetering van biodiversiteit;
 4. Er bij de rijksoverheid op aan te dringen lokale en regionale overheden meer middelen, financieel en qua wet- en regelgeving, te verschaffen om een grotere steen te kunnen bijdragen in de aanpak van de biodiversiteitscrisis,

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

[2] https://ipbes.net/news/special-report

[3] https://themasites.pbl.nl/balans-leefomgeving/indicatoren/nl003053-staat-van-instandhouding-eu-soorten-en-habitattypen-2020/

[4] https://themasites.pbl.nl/balans-leefomgeving/indicatoren/nl0029-rode-lijst-van-bedreigde-soorten/

[5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ook-niet-zeldzame-insecten-verdwijnen-de-hele-gemeenschap-stort-in~b42b8717/

[6] http://www.biodiversiteit.nl/nederlandse-overheid-biodiversiteit/biodiversiteitsverdrag-cbd

[7] https://themasites.pbl.nl/balans-leefomgeving/indicatoren/nl0030-staat-van-instandhouding-eu-soorten-en-habitattypen-2020/

[8] https://www.dnb.nl/media/klrj2xnf/brochure-biodiversiteit.pdf

[9] https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/supporter/gemeente-nijmegen


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, PvdA

Tegen

VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, GewoonNijmegen.NU