Wees wijs met de patrijs


Wette­lijke verplichting Rode Lijst­soorten te beschermen

20 oktober 2021

Agendapunt 11— Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Nijmegen De Stelt Oost (93/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 20 oktober 2021,

Constaterende dat:

 • Er Patrijzen in de Waalsprong zijn waargenomen op meerdere locaties, o.a. in het voorliggende plan De Stelt Oost (zie afbeelding), en dat dus patrijzen voorkomen en broeden in genoemd gebied, waarbij bekend is dat Patrijzen een jaarrond territorium hebben;
 • Het college al langer op de hoogte blijkt te zijn van de aanwezigheid van Patrijzen in de Waalsprong;
 • Sinds de jaren zeventig de populatie Patrijzen met 95% is afgenomen door intensivering van de landbouw, verstedelijking en versnippering van leefgebied;
 • De Patrijs in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert, volgens Vogelbescherming en Sovon[1], en op de Rode Lijst staat als ‘kwetsbaar’[2];
 • Voor Rode Lijst soorten een hogere prioriteit geldt bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren;
 • De raad eerder een motie heeft aangenomen ‘Natuurlijk! Ook goed natuuronderzoek gaat volgens de regels’;
 • De Patrijs tot nu toe ontbreekt in diverse quick scans en natuuronderzoeken in de Waalsprong, o.a. De Stelt Oost, omdat volgens het college de Patrijs slechts een tijdelijke voortplantingsplaats heeft;
 • Een gunstige staat van instandhouding van o.a. Patrijzen echter ook een wettelijke verplichting is volgens de Wet natuurbescherming artikel 1.12 lid 1c[3] en artikel 1.5 lid 4[4] (waarin naar de Rode Lijsten wordt verwezen);
 • In quick scans in ieder geval moet worden aangegeven welke Rode Lijst soorten in een gebied kunnen worden verwacht;
 • In natuurtoetsen moet worden aangegeven of en hoe een ingreep invloed heeft op de staat van instandhouding van voorkomende Rode Lijst soorten (in het geval van de Patrijs dus o.a. de invloed op hun broed- en fourageergebied) en hoe eventuele negatieve invloeden teniet kunnen worden gedaan;
 • De provincie weliswaar een gebiedsontheffing heeft gegeven op basis van het soortenmanagementplan, maar dat de Patrijs niet in dit soortenmanagementplan is opgenomen;
 • De provincie een ontheffing of vrijstelling alleen kan verlenen, indien plannen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van Rode Lijst soorten;
 • De voorgenomen ingreep in De Stelt Oost (en reeds uitgevoerde ingrepen in de Waalsprong) vooralsnog leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de Patrijs door verdwijnen van leefgebied,

Overwegende dat:

 • Raad en college willen voldoen aan Europese en nationale natuurwetgeving;
 • Het niet vermelden van Rode Lijst soorten (zoals de Patrijs) in quick scans & natuuronderzoeken, het mede daardoor niet voorkomen van eventuele negatieve invloeden voor Rode Lijst soorten door bestemmings- en bouwplannen en het niet vragen van een ontheffing voor Rode Lijst soorten bij het bevoegd gezag kunnen leiden tot rechtszaken, extra kosten en vertraging in bouwplannen;
 • De raad geen vertraging wil in bouwplannen, en geen rechtszaken (en dus geld) wil verliezen door het ontbreken van de benodigde ontheffingen als gevolg van ondeugdelijke quick scans & natuuronderzoeken;
 • Het dus van groot belang is goede natuuronderzoeken te laten uitvoeren en in een vroeg stadium rekening te houden met de Patrijs in dit gebied, en maatregelen vast te leggen en uit te voeren gericht op een gunstige staat van instandhouding van de Patrijs,

Verzoekt het College:

 1. In alle natuurrapportages voor bestemmings- en bouwplannen, zoals De Stelt Oost, vanaf nu de effecten op Rode Lijstsoorten die daar (kunnen) voorkomen en op hun leefgebied zichtbaar en toetsbaar te laten vermelden;
 2. Voortaan actieve beschermingsmaatregelen uit te werken in bestemmings- en bouwplannen, indien in en rond het plangebied Rode Lijstsoorten voorkomen die zich in een ongunstige staat van instandhouding bevinden, m.a.w. in de diverse plannen (inclusief het aankomende Biodiversiteitsplan) voortaan aan te geven hoe het leefgebied voor alle Rode Lijst soorten die een ongunstige staat van instandhouding kennen (maar wel in Nijmegen voorkomen) zal worden verbeterd;
 3. Maatregelen over te nemen die door Sovon worden geadviseerd[5] om Patrijzen te helpen en deze maatregelen te verwerken in de diverse plannen (inclusief het Soortenmanagementplan Nijmegen en het aankomende Biodiversiteitsplan);
 4. Een lijst samen te stellen voor de raad waarop alle in Nijmegen voorkomende Rode Lijst soorten staan (voor zover op dit moment bekend) en/of deze lijst als bijlage toe te voegen aan het komende Biodiversiteitsplan, en deze lijst voortaan actueel te houden;
 5. Met de provincie in overleg te gaan over wat het voorkomen van de Patrijs voor invloed heeft op het Soortenmanagementplan, de gebiedsontheffing en alle bestemmings- en bouwplannen in de Waalsprong, over of er een aanvullende ontheffing noodzakelijk is en de resultaten binnen een maand terug te koppelen aan de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

[1] https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/wat-helpt-de-patrijs-om-te-overleven

[2] https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/patrijs-perdix-perdix-ssp-perdix

[3] Artikel 1.12 Wet natuurbescherming

[4] Artikel 1.5 Wet natuurbescherming

[5] https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/wat-helpt-de-patrijs-om-te-overleven


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

De kachel of de pijp uit (beslispunt 2 & 3)

Lees verder

Noodtoestand voor biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer