Biodi­verse natuur: zonder nut juist waardevol


Motie bij Raads­voorstel Regionale agenda groene Metro­pool­regio Arnhem-Nijmegen (116/2020)

16 december 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

 • Deze Regionale agenda natuur vooral definieert als natuur die nuttig moet zijn voor de mens, waarbij niet expliciet wordt ingezet op meer biodiversiteit (wat wel een wens was in de Visie groene Metropoolregio);
 • In deze Regionale agenda vooral wordt ingezet op natuurgebieden en landschappen als ‘casco voor toeristisch-recreatieve functies en ruimtevragende functies vanuit water, klimaat en energie’;
 • Volgens de regionale agenda daarnaast vooral ‘de belevings- en gebruikswaarde van het landschap in de regio moeten worden verbeterd, evenals de toegankelijkheid tot natuur, landschap en erfgoed vanuit inzichten in de wensen en ervaringen vanuit het oogpunt van bezoekers en bewoners’,

Overwegende dat:

 • Groen en groene inrichting niet hetzelfde zijn als biodivers en biodiverse inrichting;
 • Biodiversiteit ook in de groene Metropoolregio onder grote druk staat;
 • Natuur (intrinsieke) waarde heeft van zichzelf, los van recreatie, toerisme, klimaatadaptatie, energievraagstukken, waterberging of ander nutsgebruik door de mens;
 • Menselijk gebruik en betere toegankelijkheid van natuur regelmatig ten koste gaan van biodiversiteit en de dieren en planten die in die gebieden leven,

Verzoekt het College:

 1. De intrinsieke waarde van natuur te erkennen, dus los van haar nut voor de mens;
 2. Binnen de groene Metropoolregio, de Economic Board en in de Regionale agenda meer in te zetten op vergroting van biodiversiteit dan nu het geval is;
 3. In de groene Metropoolregio en de Regionale agenda genoeg ruimte te laten voor natuur die geen directe nutswaarde heeft voor de mens, maar wel voor de dieren en planten die daarin leven,
 4. De inspanningen en resultaten volgend uit beslispunt 2 en 3 mee te nemen in de gebruikelijke rapportages, mailingen en nieuwsbrieven over o.a. de groene Metropoolregio aan de Raad,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, PvdA

Tegen

VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Beweeg in vrijheid naar gezond geluk

Lees verder

Wet houden is wet handhaven, beslispunten 1 en 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer