Beweeg in vrijheid naar gezond geluk


Motie bij discus­siestuk 'Kansen­ge­lijkheid - Preventie & Zorg' van D66

25 november 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

Constaterende dat:

 • De toegang tot gezondheid en het leven van een gezond bestaan voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking een grote uitdaging is, door toedoen van hun beperking(en).
 • Mensen met een beperking vaak minder toegang hebben tot gezonde maaltijden met verse ingrediënten, afgestemd op behoefte en voorkeur en dat deze mensen vaak niet aan de dagelijks benodigde beweging toe komt, door toedoen van hun beperking(en).
 • Mensen met een beperking vaak deels of zelfs geheel afhankelijk zijn van de hulp en expertise van professionals en mantelzorgers, om toegang te hebben tot gezondheid, waarbij dit in het bijzonder geldt voor mensen die begeleid wonen in intramurale instellingen.

Overwegende dat:

 • Mensen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking sneller het risico lopen op ziekte en/of andere gezondheidsklachten door de gevolgen van hun beperking(en), dan mensen zonder deze beperkingen.
 • Mensen met een beperking vaak slechts beperkte financiële mogelijkheden hebben om aan gezonde maaltijden met verse ingrediënten te komen, wat nog steeds relatief duur is t.o.v. ongezond, ‘snel’ eten met te veel vet en/of zout.
 • Een brede keuze in gezonde en verse voeding en wat iemand graag wil eten erg belangrijk is voor ieders gevoel en beleving van geluk en vrijheid, zo ook voor mensen met een beperking.
 • Een brede toegang tot gezonde voeding en instrumenten die aanzetten tot beweging aan de basis liggen van de algehele beleving van geluk en vrijheid van alle mensen, dus ook mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Er in veel intramurale instellingen binnen de Gemeente Nijmegen nog veel gebruik wordt gemaakt van ‘kantenklare’ maaltijden die van tevoren zijn bereid en vaak niet voldoen aan de standaarden voor gezonde voeding en/of de wensen en voorkeuren van de mensen voor wie deze maaltijden bedoeld zijn.
 • Deze kant en klare maaltijden in bijna alle gevallen worden geleverd in plastic wegwerpverpakkingen, wat zorgt voor een relatief grote hoeveelheid aan plastic afval.
 • Er in de wijk en binnen intramurale instellingen in veel gevallen slechts beperkte, tot soms geen mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen, voor mensen met een beperking, o.a. doordat publiekelijk toegankelijke sport- en bewegingsaccomodaties slecht toegankelijk zijn voor mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Is van mening dat:

 • De toegankelijkheid tot gezonde en verse voeding en de toegankelijkheid tot bewegen, voor mensen met een beperking kan en moet worden vergroot.

Verzoekt het College:

 1. Een gezonde keuze in voeding bij mensen te stimuleren en te vergroten, door intramurale instellingen, andere zorgverleners en waar mogelijk ook mensen met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking zelf actief te betrekken bij de uitvoer van het lokaal preventieakkoord.
 2. In de wijk, bij de bestaande en nieuw in te richten beweegtuinen, fit-tracks en kwiekroutes, rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking en dit te doen in samenspraak met intramurale zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en Zelfregiecentrum Nijmegen.
 3. Om over de ondernomen stappen te rapporteren aan de raad, voor het zomerreces van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA

Tegen

PvdA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Auto delen? Bedankt voor je inzet!

Lees verder

Biodiverse natuur: zonder nut juist waardevol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer