Motie MER voortaan volgens de regels


Maak o.a. exacte mili­eu­ge­volgen inzich­telijk in belang van goede, integrale omge­vings­kwa­liteit

12 juli 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Winkelsteeg-Stationsomgeving Goffert en Geluidzone Winkelsteeg met MER en beeldkwaliteitsplan (66/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)
Delano van Luik (CDA)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 12 juli 2023,

Constaterende dat:

 • De Commissie MER in haar advies over de MER voor de Winkelsteeg aangeeft dat:
  • De MER hoofdzakelijk als toetsing van het voorkeursalternatief en veel minder als ontwerpend instrument lijkt te zijn ingezet in het planproces;
  • Hierbij niet alle beschikbare informatie (die wel aanwezig is in beleidsstukken en achtergrondrapporten) in de MER is gebruikt;
  • Daardoor in het MER bepaalde keuzes onduidelijk of onvolledig zijn gemotiveerd;
  • De MER niet is benut om (de haalbaarheid van) doelen en ambities tegen elkaar af te wegen;
  • Daardoor niet zeker is of de hoeken van het speelveld voldoende verkend zijn ('wat is er mogelijk en wat betekent dat voor andere doelen of ambities?');
  • Tot slot een groot deel van het plangebied nog niet stedenbouwkundig is uitgewerkt, waardoor de exacte milieugevolgen in dit deel van het gebied nog niet inzichtelijk zijn;
  • De combinatie van deze factoren maakt dat de MER niet is waarvoor die bedoeld is: een rapport waarin de informatie over álle (cumulatieve) gevolgen voor de leefomgeving integraal en zo concreet mogelijk toegankelijk wordt gemaakt.
  • Door de abstractie van elders bestaande kaders het risico bestaat dat de integrale omgevingskwaliteit (en de ambities die de gemeente daarvoor heeft) op de schaal van het gehele plangebied in het geding komt;
  • Dit met een andere benadering van de MER of een uitgewerkt monitoringsplan ondervangen had kunnen worden.
 • Dit geen incident is, en dat ook in andere recent aangeleverde MER’s (zie brief B4 over de Grift[1] en brief B15 over de herontwikkeling ENGIE Centrale Gelderland[2][3]) belangrijke informatie ontbreekt;
 • Deze recente MER’s (eveneens) omissies vertoonden op het gebied van o.a. inzet in het ontwerpproces, alternatieven, beschikbare informatie (onvoldoende opgenomen), keuzes (onduidelijk of onvoldoende weergegeven), concrete invulling (onzekerheden), milieugevolgen (niet duidelijk), en zelfs de randvoorwaarden voor aanbesteding (ontbreken duidelijkheid), effectentabellen (onduidelijk), effectbeoordeling (onvolledig), de stikstofdepositie (onjuiste weergave en grote onderschatting) en mitigerende maatregelen (onvoldoende).

Overwegende dat:

 • Nijmegen leefmilieu en leefbaarheid van de stad heel belangrijk vindt;
 • Integrale omgevingskwaliteit van groot belang is voor de leefbaarheid van Nijmegen voor mensen en dieren;
 • Een goede, complete MER hieraan bijdraagt;
 • Een slechte, onvolledige MER kan leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en tot niet volwaardig meewegen van het belang van de leefomgeving bij het besluit over bestemmingsplannen,

Draagt het college op:

Voor zover het MER’s betreft waar het college (mede) over gaat, voortaan alleen MER’s op te (laten) stellen die alle beschikbare informatie gebruiken, (de haalbaarheid van) doelen en ambities goed afwegen, de informatie over alle cumulatieve gevolgen voor de leefomgeving integraal en zo concreet mogelijk toegankelijk maken, de exacte milieugevolgen daadwerkelijk inzichtelijk maken, keuzes duidelijk en volledig motiveren, en die ook als ontwerpend instrument zijn ingezet in het planproces,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)
Delano van Luik (CDA)


[1] Document Nijmegen - B4 d.d. 10 mei 2023 van de Commissie voor de Milieueffectrapportage inzake Voorlopig toetsingsadvies Uitbreiding bedrijventerrein De Grift - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

[2] Mogelijke nieuwe gascentrale Engie ‘zeer negatief’ voor natuur: milieurapportage is onvolledig | Nijmegen | gelderlander.nl

[3] Document Nijmegen - B15 d.d. 6 juni 2023 van Commissie voor de milieueffectrapportage inzake Toetsingsadvies Herontwikkeling Centrale Gelderland (ENGIE) - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, ODV, GewoonNijmegen.NU, CDA, SP

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66