Amen­dement Groen is groen of zijn we kleu­ren­blind?


Zorg dat beloofd groen ook in het bestem­mingsplan wordt opgenomen

12 juli 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Winkelsteeg-Stationsomgeving Goffert en Geluidzone Winkelsteeg met MER en beeldkwaliteitsplan (66/2023)

Indiener en opsteller :
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 12 juli 2023,

Constaterende dat:

 • Het college aan de raad vraagt het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12500-VG01 met bijbehorende bestanden;
 • In dit bestemmingsplan bijna geen groen is bestemd en er zelfs een heel bos verdwijnt, terwijl het college eerder heeft aangegeven dat er voor groen dat verdwijnt meer en beter groen terugkomt;
 • In het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan een groenblauwe dooradering van dit gebied is aangegeven die niet in het bestemmingsplan is ingetekend noch als ‘Groen’ is bestemd;
 • In antwoord op zienswijzen het college stelt, “dat er bewust is gekozen voor zogenaamde globale bestemmingen in het bestemmingsplan vanwege de flexibiliteit die daardoor ontstaat in de uitvoering”;
 • Een gemengde bestemming in het bestemmingsplan weliswaar groen kan omvatten, maar dat dit in de praktijk ook ‘niet groen’ kan worden ingevuld;
 • Daarbovenop, in bijlage 2b ‘Regels’, artikel 7.1 ‘Bestemmingsomschrijving’ aangeeft dat de voor ‘Groen’ aangewezen gronden ook een parkeergarage tot maximaal 3 meter boven peil kan zijn, evenals sport- en speelvoorzieningen, terrassen, in- en uitritten, fiets- en voetpaden, geluidsschermen en (bouw)werken ten algemene nutte, zoals in artikel 15.2 worden genoemd, te weten transformatorhuisjes, post- en/of pakkethubs en voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen;
 • Zulke bouwwerken/ voorzieningen doorgaans niet als ‘groen’ te betitelen zijn, eerder als ‘grijs’ of ‘rood’;
 • In de bestemmingsomschrijving ‘groen’ ook niet zijn opgenomen groene bermen, perken, borders, parken of natuur(percelen);
 • Deze bestemmingsomschrijving derhalve verwarring oproept en kan leiden tot een overschatting van de werkelijke hoeveelheid groen in Nijmegen, maar wel anticipeert op wat er in het gebied gaat komen;
 • De definitie daardoor aanscherping nodig heeft;

Overwegende dat:

 • (De bestemming) groen van groot belang is voor de biodiversiteit en leefbaarheid in een wijk;
 • In het Coalitieakkoord 2022-2026 de volgende zin is opgenomen: “Daarmee ligt er een ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van cultuur”;
 • Nijmegen juist in bestemmingsplannen kan uitdragen dat zij een Green Capital is;
 • De niet groene bestemmingen in de bestemmingsomschrijving ‘Groen’ grotendeels ook al onder de bestemmingsomschrijvingen ‘Gemengde bestemming -1’ en ‘Verkeer’ worden genoemd of daarin kunnen worden opgenomen,

Besluit:

Beslispunt 5 van het Raadsvoorstel:
“Het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12500-VG01 met bijbehorende bestanden;”

Te wijzigen in:
“Het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12500-VG01 met bijbehorende bestanden, met dien verstande dat:

I. In het bestemmingsplan de voorgenomen groenblauwe dooradering en overige voorgenomen groene gebiedsdelen de bestemming ‘Groen’ krijgen in plaats van de bestemming ‘Gemengd-1’ dan wel ‘Gemengd’.

II. In bijlage 2b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Nijmegen Winkelsteeg – Stationsomgeving Goffert van 1 juni 2023, bladzijde 39 heel artikel 7 Groen wordt geschrapt en wordt vervangen door:

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groene bermen, perken, borders, parken, (voedsel)bossen en natuur(percelen);
b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor een geheel onder peil gelegen parkeervoorziening in maximaal 2 bouwlagen ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming, mits het dak boven de garage groen is ingericht;
c. hondenuitlaatplaatsen;
d. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;
e. groene erfafscheidingen en groene geluidswallen;

7.2 Bouwregels

7.2.1 Algemene bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een parkeervoorziening zoals bedoeld in artikel 7.1 onder b;
b. straatmeubilair
c. infiltratievoorzieningen
d. schuilgelegenheden, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

7.2.2 Specifieke bouwregels
De in artikel 7.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de volgende regels:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse met groen overdekte parkeervoorziening toegestaan;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van palen, (licht)masten en ballenvangers mag niet meer dan 15 meter bedragen, met dien verstande dat reclamemasten zijn uitgesloten;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

7.3 Specifieke gebruiksregels
a. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden ten behoeve van parkeren, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
b. mobiele verkoopinrichtingen (zoals een verkoopwagen, kraam of tafel) zijn toegestaan, voor zover toestemming is verleend op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 ten behoeve van moestuinen onder de voorwaarden dat:
a. het gaat om het telen van groenten, kruiden, kleinfruit en bloemen;
b. het uitsluitend gaat om hobbymatig gebruik van de gronden als moestuin;
c. het oprichten van gebouwen niet is toegestaan;
d. het gebruik als moestuin geen onevenredige hinder oplevert voor omliggende (woon)functies.

III. In bijlage 2b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Nijmegen Winkelsteeg – Stationsomgeving Goffert van 1 juni 2023, in Artikel 10 Verkeer op pagina 45 onder kopje 10.1 Bestemmingsomschrijving de tekst achter d wordt vervangen door:
‘bijbehorende voorzieningen zoals: groen-, sport- en speelvoorzieningen, terrassen, taluds, in- en uitritten;

En de tekst achter k wordt vervangen door:
‘wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, overstortvijvers, rioolbuffers, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen’;

IV. In bijlage 2b behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Regels Nijmegen Winkelsteeg – Stationsomgeving Goffert van 1 juni 2023, op bladzijde 56 in artikel 15.2 (Bouw)werken ten algemenen nutte het zinsdeel ‘is binnen alle bestemmingen toegestaan’ wordt geschrapt en wordt vervangen door: ‘is binnen alle bestemmingen behalve de bestemming groen toegestaan’.

V. De bijlage 2a Verbeelding (P219607 Winkelsteeg Nijmegen Station) in zoverre gewijzigd wordt vastgesteld dat bijgaande kaart afkomstig uit het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor wat betreft sec het daar op aangegeven groen als leidend en onlosmakelijk onderdeel wordt beschouwd van de Verbeelding (P219607 Winkelsteeg Nijmegen Station) in bijlage 2a van het raadsvoorstel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, SP, GewoonNijmegen.NU, ODV

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, CDA