Motie - Niet in bestem­mingsplan? Dan inrich­tingsplan voor goed­keuring naar de raad


Raad moet vooraf kunnen contro­leren of er voldoende groen in Winkel­steeg komt

12 juli 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Winkelsteeg-Stationsomgeving Goffert en Geluidzone Winkelsteeg met MER en beeldkwaliteitsplan (66/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indiener:
Michelle van Doorn (ODV)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 12 juli 2023,

Constaterende dat:

  • In het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan een groene dooradering van dit gebied is aangegeven die niet in het bestemmingsplan is ingetekend;
  • In antwoord op zienswijzen het college stelt, “dat er bewust is gekozen voor zogenaamde globale bestemmingen in het bestemmingsplan vanwege de flexibiliteit die daardoor ontstaat in de uitvoering”;
  • Een gemengde bestemming in het bestemmingsplan weliswaar groen kan omvatten, maar dat dit in de praktijk ook ‘niet groen’ kan worden ingevuld;
  • De raad haar eerdere kaders m.b.t. een groene inrichting van het gebied en groenvoorzieningen niet in het bestemmingsplan terugziet;
  • Het doel van het bijbehorend stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan het geven van inspiratie voor de diverse ontwikkelingen is en geen verplichtend karakter kent;
  • Er nog een inrichtingsplan aan komt waarmee de raad maximaal kan sturen,

Overwegende dat:

  • Echt groen van groot belang is voor de biodiversiteit en leefbaarheid in een wijk,
  • Nijmegen leefmilieu en leefbaarheid van de stad heel belangrijk vindt,

Draagt het college op:

Het inrichtingsplan Winkelsteeg- Stationsomgeving Goffert ter goedkeuring aan de raad voor te leggen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Michelle van Doorn (ODV)

N.B.:
De fractie van de VVD stemde verdeeld: 2 stemmen tegen en 1 stem voor.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ODV, SP, CDA, VVD, GewoonNijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, PvdA, VVD