Motie Definitie van groen is voortaan niet rood of grijs


Haal niet-groene elementen uit de definitie van 'groen' in bestem­mings­plannen

26 juli 2023

Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Winkelsteeg-Stationsomgeving Goffert en Geluidzone Winkelsteeg met MER en beeldkwaliteitsplan (66/2023)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 12 juli 2023,

Constaterende dat:

  • In de regels van bestemmingsplannen de ‘Bestemmingsomschrijving’ bij ‘Groen’ vaak aangeeft dat de voor ‘Groen’ aangewezen gronden ook ‘niet groen’ kunnen worden ingevuld met voorzieningen zoals sport- en speelvoorzieningen, terrassen, in- en uitritten, fiets- en voetpaden, overstortvijvers, rioolbuffers, geluidsschermen, ondergeschikte bouwwerken (zoals onder meer brandtrappen, keldertoegangen, koekoeken), parkeerterreinen en (bouw)werken ten algemene nutte (zoals onder meer transformatorhuisjes, post- en/of pakkethubs en voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen);
  • Zulke bouwwerken/ voorzieningen doorgaans niet als ‘groen’ te betitelen zijn, eerder als ‘grijs’ of ‘rood’;
  • Deze bestemmingsomschrijving verwarring oproept en kan leiden tot een overschatting van de groenoppervlakte in de (openbare) ruimte van Nijmegen ;
  • De definitie daarom aanscherping nodig heeft;

Overwegende dat:

  • Met de bestemmingsomschrijving ‘groen’ met name groenvoorzieningen zoals groene bermen, perken, borders, parken,(voedsel)bossen of natuur(percelen) dienen te worden aangegeven;
  • Echt groen van groot belang is voor de biodiversiteit en leefbaarheid in een wijk;
  • Nijmegen leefmilieu en leefbaarheid van de stad heel belangrijk vindt,

Verzoekt het college:

In de regels bij bestemmingsplannen de bestemmingsomschrijving ‘Groen’ voortaan in principe als volgt te omschrijven:

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen zoals bermen, perken, borders, parken, (voedsel)bossen en natuur(percelen);
b. hondenuitlaatplaatsen;
c. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;
d. groene erfafscheidingen en groene geluidswallen.

En alle niet-groene elementen (grijze dan wel rode) onder te brengen in de bestemming ‘gemengd’, ‘gemengd-1’ of ‘verkeer’ en ook met die bestemming in bestemmingsplannen aan te geven.


En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Sanne Buursink-de Graaf (VVD)
Charlotte Brand (PvdA)
Michelle van Doorn (ODV)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, ODV, GewoonNijmegen.NU, SP

Tegen

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, CDA