Motie Daad­wer­kelijk meer bomen in Nijmegen


Zijn netto 1000 bomen extra echt 1000 bomen meer?

2 november 2022

Agendapunt 7 .1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indieners:
Marjolijn Mijling (CDA)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)
Michelle van Doorn (ODV)
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)
Maarten Bakker (VVD)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

Constaterende dat:

 • In de Stadsbegroting 2023-2026 is opgenomen dat er in de stad meer bomen moeten komen om de stad te vergroenen;
 • Dit geconcretiseerd is in de verhoging van 625 extra bomen netto per jaar in het Bomenplan naar 1000 extra bomen per jaar in de Stadsbegroting;
 • Hiervoor de komende 4 jaren een investering van € 1 miljoen per jaar is opgenomen;
 • Er elk jaar ook bomen sterven en/of gekapt worden zowel op gemeentelijke als particuliere grond;
 • Het niet bekend is hoeveel bomen dit totaal betreft;
 • Alleen voor de vervanging van de gemeentelijke bomen in de begroting een ander, beperkt, soms ontoereikend budget beschikbaar is;
 • Het dus onbekend is of Nijmegen het bomenarsenaal daadwerkelijk uitbreidt met 1000 bomen per jaar;
 • De gewenste en noodzakelijke vergroening daardoor kan uitblijven;
 • In het door het college omarmde initiatiefvoorstel ‘Niet bomen maar planten’ 625 nieuwe bomen met een budget van € 112.500 mogelijk waren, dat is nog geen € 200 per boom;
 • Er volgens het college een (financiële) compensatieregeling komt voor gekapte bomen, onderdeel van een compensatieplan dat nog niet is voorgelegd aan de raad;
 • Provincie Gelderland subsidieregelingen heeft voor de aanplant van bomen;
 • Er dus financiële ruimte is voor de vervanging of compensatie van alle met een vergunning gekapte bomen,

Overwegende dat:

 • Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zeer ernstige gevolgen hebben en sneller gaan dan gedacht;
 • De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat en voor de biodiversiteit;
 • Bomen heel belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering, voor klimaatadaptatie, betere luchtkwaliteit, biodiversiteit, gezondheid en welzijn van mensen en dieren;

Verzoekt het college:

 1. Voortaan jaarlijks in kaart te brengen hoeveel bomen er in Nijmegen gestorven of gekapt zijn, voor zover bekend via verleende kapvergunningen, dit voor de raad controleerbaar af te zetten tegen het aantal vervangen, gecompenseerde en nieuw aangeplante bomen en dit overzicht jaarlijks bij de Stadsrekening te communiceren aan de raad;
 2. Ervoor te zorgen dat bovenop de plannen voor netto 1000 extra bomen per jaar tenminste alle met een vergunning gekapte bomen worden vervangen dan wel gecompenseerd;
 3. Dit de komende 4 jaren (mede) te bekostigen uit het investeringsbudget van € 1 miljoen per jaar, ontvangen financiële compensatie voor gekapte bomen en subsidieregelingen van de provincie,

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Marjolijn Mijling (CDA)
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU)
Michelle van Doorn (ODV)
Charlotte Brand (PvdA)
Hans van Hooft (SP)
Maarten Bakker (VVD)

Toezegging college:

College zegt toe diverse cijfers aan te leveren over bomen bij de stadsrekening.

Opvolging:

Oktober 2023: In de stadsrekening van 2022 is een terugkoppeling gegeven over diverse cijfers over bomen. In de collegevergadering van 29 augustus 2023 is het collegevoorstel “Voortgangsbrief Bomenplan” vastgesteld en is de raad actief geïnformeerd. De toezegging is hiermee afgehandeld.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU, ODV

Tegen

GroenLinks, D66, Stadspartij Nijmegen

Lees onze andere moties

Amendement: Dierenmishandeling als signaal van huiselijk geweld

Lees verder

Motie Energie besparen in de openbare ruimte, mogelijkheden genoeg: beslispunten 1 en 3

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer