Amen­dement: Dieren­mis­han­deling als signaal van huiselijk geweld


Stads­be­groting 2023-2026

2 november 2022

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

Constaterende dat:

  • Het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van geweld in afhankelijkheidsrelaties de duidelijk geformuleerde ambitie is in de lokale aanpak ‘Samen voor een thuis zonder geweld Nijmegen 2022 t/m 2025’;
  • Het college dus wil dat alle gezinsleden een veilige thuissituatie hebben, zonder geweld, mishandeling en/of verwaarlozing;
  • Het van groot belang is dat er oog is voor alle signalen bij de aanpak van huiselijk geweld,

Overwegende dat:

  • Elk huisdier in een afhankelijkheidsrelatie verkeert en vaak wordt gezien als een volwaardig lid van het gezin of huishouden;
  • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen dierenmishandeling en -verwaarlozing en huiselijk geweld [1];
  • Het aantreffen van dierenmishandeling en -verwaarlozing reden kan zijn om aan te nemen dat er achter de voordeur ook andere vormen van huiselijk geweld plaatsvinden, zoals kinder- en ouderenmishandeling of partnergeweld;
  • De raad in de besluitronde van 9 juni 2021 de motie ‘elk dier telt bij de aanpak van huiselijk geweld’ heeft aanvaard [2],

Besluit:

  1. Aan beslispunt 1 toe te voegen, met dien verstande dat in het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg onder het doel ‘We bieden slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling een veilige omgeving en er wordt ingezet op het voorkomen, vroegsignaleren, stoppen en duurzaam doorbreken van geweld.’ (https://nijmegen.begroting-2023.nl/p54289/doelenboom) een nieuwe bulletpoint wordt toegevoegd aan de doelenboom onder ‘Activiteiten’ met de volgende tekst:

“We zetten in op signalering en aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing in samenhang met de aanpak van huiselijk geweld.”,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.NU, SP, CDA, ODV

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, Stadspartij Nijmegen, D66