Natuur­in­clusief bouwen


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Natuurinclusief bouwen

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indieners: Eline Lauret (Partij voor de Dieren), Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • De biodiversiteit wereldwijd snel afneemt,
 • Door ruimtelijke ontwikkelingen de Nijmeegse flora en fauna onder druk komen te staan, in het bijzonder in Nijmegen-noord,
 • In de Waalsprong door alle bouwprojecten per saldo veel groen verdwijnt,
 • Nieuwe gebouwen nauwelijks een veilig heenkomen bieden voor allerlei dieren,
 • Veel dieren het moeilijk hebben door de vele dakrenovaties en na-isolatiewerkzaamheden: hierdoor hebben zij minder mogelijkheden om beschutting te vinden en te nestelen.

Overwegende dat:

 • De stad een aantrekkelijke plek kan zijn voor veel verschillende planten en dieren,
 • Er bij bouw, verbouw en renovatie rekening dient te worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in de stad conform de Wet natuurbescherming,
 • Natuurinclusief bouwen zodanig bouwen en ontwikkelen is, dat de natuur er ook baat bij heeft: er wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna door hen niet te verdringen, maar door bewust een plek te creĆ«ren in de gebouwen en op terreinen voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen, vleermuizen, insecten en planten,
 • Natuurinclusief bouwen een bijdrage levert aan de instandhouding van beschermde (en overige) soorten,
 • Natuurinclusief bouwen tegelijkertijd een bijdrage levert aan een prettige leefomgeving, aan de mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad en daarmee samenhangend een bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen,
 • Transformatiegebieden zoals het Waalfront en de Waalsprong, en renovatie/nieuwbouw van woningen uitstekende kansen bieden voor natuurinclusief bouwen,
 • Een Green Capital zich structureel dient in te zetten voor (het verbeteren van) biodiversiteit,

Roept het College op / Verzoekt het College:

 1. In overleg met woningcorporaties te treden om gerenoveerde en nieuwe woningen standaard te voorzien van maatregelen die soortenbescherming bieden, zoals nestkasten en nestelgelegenheden.
 2. Te onderzoeken of in de transformatiegebieden de Waalsprong en het Waalfront plannen zodanig kunnen worden ontwikkeld/ aangepast dat ze natuurinclusief zijn.
 3. Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen standaard kan worden opgenomen in het Programma van Eisen bij gemeentelijke grondexploitaties.
 4. Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in de Nijmeegse bouwverordening.
 5. De onderzoeksresultaten voor ruim voor de Zomernota 2019 te presenteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurinclusief bouwen:
https://denhaag.raadsinformati...
https://issuu.com/gemeenteamst...
https://www.rvo.nl/onderwerpen...
https://futureproof.community/...
https://www.duurzaamgebouwd.nl...
Afnemende biodiversiteit:

https://www.volkskrant.nl/wete...
https://www.trouw.nl/groen/zon...
https://www.theguardian.com/en...


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

Tegen

VVD