Onder­nemen is voor­uitzien


Motie bij Econo­mische visie 2020-2025 #Kans­voor­Nij­megen

27 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 november 2019,

Constaterende dat:

  • Het College de Economische visie 2020-2025 ‘#KansvoorNijmegen’ ter beoordeling aan de Raad aanbiedt en voorstelt hiermee in te stemmen;
  • Deze visie tot stand is gekomen na een traject van ruim een jaar, waarbij tijdens vele sessies op diverse plaatsen ambtenaren, stadsbestuurders, raadsleden, ondernemers, beleidsmakers en andere belanghebbenden elkaar hebben ontmoet, hetgeen door de deelnemers als zeer positief is ervaren;
  • Circulariteit één van de zes actielijnen is, waarbij het gaat om het verbinden van duurzaamheid en ondernemerschap;

Overwegende dat:

  • Het bestaande industriële economische stelsel de mens veel welvaart heeft gebracht, maar ook zorgt voor druk op de leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen en dat dit niet is vol te houden op de lange termijn [i].
  • Het ecologisch tekort mondiaal gezien al oploopt tot boven de 40% en wat Nederland betreft al tot rond de 60%, uitgedrukt in het model van Earth Overshoot Day [ii] [iii] [iv];
  • De transitie naar een circulaire en duurzame economie ook vanuit economisch oogpunt urgent is en economische kansen biedt [v];
  • De omvang van het economisch handelen (produceren en consumeren) de grenzen van het ecologisch kapitaal en het regenererend vermogen van de Aarde zou moeten respecteren;

Spreekt uit dat:

  • De omvang van het economisch handelen (produceren en consumeren) de grenzen van het ecologisch kapitaal en het regenererend vermogen van de Aarde zou moeten respecteren;

Verzoekt het College:

  1. In kaart te brengen welke mogelijkheden of instrumenten de gemeente tot haar beschikking heeft om burgers, bedrijven en andere organisaties te faciliteren en bij te staan in of anderszins te wijzen op kansen en mogelijkheden om (verder) te verduurzamen.
  2. Hierover voor de Zomernota 2020 de Raad te informeren en daarbij aan te geven welke mogelijkheden, instrumenten en/of strategieën reeds worden ingezet en benut.

En gaat over tot de orde van de dag.

[i] https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/2654/uitputting-mineralen-beperkt-economische-groei

[ii] https://www.scientias.nl/earth-overshoot-day-aarde-staat-sinds-gisteren-weer-rood/

[iii] https://www.duurzaamnieuws.nl/overshoot-day-dit-jaar-op-1-augustus/

[iv] https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

[v] https://themasites.pbl.nl/circulaire-economie/


Status

Ingediend

Voor

Tegen