Verlaging OZB niet-woningen, verkeerde timing, verkeerd effect


Raads­voorstel Stads­be­groting 2020-2023

13 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

Constaterende dat:

 • In de Stadsbegroting 2020-2023 een verlaging van de OZB voor niet-woningen is voorzien à raison de €425.000 in 2020, €900.000 in 2021, €1.375.000 in 2022 en €1.850.000 in 2023 (tezamen €4.550.000);
 • Volgens het coalitieakkoord deze verlagingen zijn bedoeld om de OZB voor bedrijven te verlagen;
 • In de uitwerking van deze beleidskeuze de verlaging niet ten goede komt aan bedrijven, maar aan de eigenaren van de panden, waarin bedrijven zijn gevestigd;
 • Volgens het coalitieakkoord de te ontwikkelen en vast te stellen economische visie zich richt op ‘het stimuleren van ondernemerschap’ en daarbij ‘in het bijzonder van zelfstandigen, start-ups en MKB’;
 • Veel van deze zelfstandigen, start-ups en MKB’ers niet zijn gevestigd in een eigen pand en dat derhalve het voordeel van de verlaging van de OZB voor niet-woningen hen niet ten deel valt;

Overwegende dat:

 • In een huurpand gevestigde ondernemers weliswaar hun verhuurder kunnen verzoeken om een korting op de huurprijs, maar dat het maar de vraag is of de verhuurder ook geheel of ten dele aan dat verzoek tegemoet komt;
 • De voordelen van de verlaging van de OZB voor niet-woningen derhalve niet (geheel) terecht komen bij diegenen die ondersteuning het hardste nodig hebben, zoals zelfstandigen, start-ups en MKB’ers;
 • De willekeur die hiermee ontstaat op de huurmarkt voor bedrijfspanden ongewenst is, onder andere omdat het de verschillen in start- en concurrentiepositie vergroot;
 • Hiermee het vestigingsklimaat niet is gediend;
 • Derhalve deze financiële beleidsmaatregel niet (in voldoende mate) het gewenste effect heeft, maar de belastingbetalende Nijmegenaren wel veel geld kost;
 • Er prangender onderwerpen zijn in onze stad, waarbij een (extra) financiële investering of herziening van een bezuiniging, meer impact en zin heeft en wél het beoogde effect oplevert;

Besluit:

 1. De paragraaf ‘Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen vooruit’’ onder de kop ‘Ontwikkelingen’ op bladzijde 124 van de Stadsbegroting 2020-2023 te schrappen;
 2. De effecten van beslispunt 1 door te voeren in de relevante financiële overzichten in de Stadsbegroting 2020-2023;
 3. De vrijgekomen gelden als gevolg van beslispunt 1 in eerste instantie ten goede te laten komen van de saldireserve.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen