Warm­te­visie in mondiale context


Raads­voorstel Warm­te­visie Nijmegen 2018 (67/2018)

26 september 2018

Motie: Warmtevisie in mondiale context

Agendapunt: Raadsvoorstel Warmtevisie Nijmegen 2018 (67/2018)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren) Joep Bos-Coenraad (GroenLinks)

Opsteller: Frank de Gram (Partij voor de Dieren)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Constaterende dat:

 • Het College een het Raadsvoorstel Warmtevisie aanbiedt ter aanvaarding voor de Raad.
 • De Warmtevisie niet in beton is gegoten, maar wel richting geeft aan en kaders vaststelt voor de grote transitie waarvoor Nijmegen staat, wat betreft de collectieve afschakeling van gas.
 • De Warmtevisie kleinschalige initiatieven de ruimte geeft en een diversiteit aan partijen laat meedenken over de omschakeling.
 • De urgentie van de energietransitie tussen de regels van het Raadsvoorstel is te lezen.

Overwegende dat:

 • De uitstoot van en vervuiling door CO2 zich niet aan topografische grenzen houdt en het voorkomen en terugdringen ervan dus een mondiale opgave is.
 • Het ook in het belang is van Nijmegen, al haar bewoners en de gezondheid van de leefomgeving, dat er een ambitieuze agenda ten behoeve van energietransitie en CO2-reductie komt.
 • Er duurzame technieken zijn ten behoeve van de lokale of regionale warmtetransitie, die ten koste kunnen gaan van de rest van de wereld door bijvoorbeeld ontbossing, vervuiling in het oppervlaktewater rond mijnen en/of in de zeeën in de buurt van industriesteden waar onze technologische wonderen worden gefabriceerd.
 • Nijmegen als European Green Capital een internationale voorbeeldfunctie heeft.

Is van mening dat:

 • De mondiale context van energie- en CO2-problematiek en de oplossingen daarvan een plaats verdient in het voorliggende Raadsvoorstel Warmtevisie.
 • De kosten van de transitie niet alleen in geld zouden moeten worden uitgedrukt, maar ook in impact op het mondiale milieu in brede zin.
 • De effecten van ons lokale handelen in regionale en internationale zin (de voetafdruk) in kaart moeten worden gebracht voordat besluiten kunnen worden genomen in het kader van de transitie.

Draagt het College op:

 1. Om bij het maken van keuzes rekening te houden met zowel de lokale milieu-impact als met deminder direct zichtbare ecologische effecten. Nadelige effecten liggen vaak in het (productie)proces voorafgaand aan de tastbare, lokale oplossing en zijn mogelijk minder zichtbaar, omdat die vaak buiten Nijmegen en buiten Nederland liggen. Deze externe effecten worden meegenomen in de afweging (geïnternaliseerd) en de duurzaamheid wordt beoordeeld op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Belangrijke leidende criteria hierbij zijn de ‘carbon footprint’ (CO2-equivalenten), de ecologische voetafdruk (oppervlakte) en mogelijke vervuiling van bodem, water en lucht. Dit wordt meegenomen bij de beoordeling van aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en de keuze-opties die de transitie moeten gaan verwezenlijken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, CDA

Tegen

Stadspartij Nijmegen, GewoonNijmegen.NU, VVD