De cirkel rond voor de toekomst


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: De cirkel rond voor de toekomst

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indiener: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Opsteller: Frank de Gram (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • De gemeente Nijmegen een van de grootste opdrachtgevers is voor grote bouwprojecten;
 • De bouwsector momenteel een van de meest vervuilende sectoren is en direct en indirect bijdraagt aan 40% van de Nederlandse CO2 uitstoot (1),
 • Er over circulariteit nog weinig verplichtingen zijn opgenomen in bouwbesluiten,
 • Het circulair maken van onze productiestromen een van de belangrijkste onderdelen is op weg naar een duurzame toekomst,
 • Er is afgesproken dat in 2030 50% van de bouwsector circulair moet zijn.

Overwegende dat:

 • Nijmegen als European Green Capital een voorbeeldfunctie heeft en zich heeft gecommitteerd aan ‘het bewerkstelligen van verdere verankering en ontwikkeling van duurzaamheid in en rond de stad, ook na 2018’,
 • Nijmegen als Cirkelstad de blijvende ambitie heeft een duurzame en daarmee circulaire stad te zijn,
 • We blijvend moeten nadenken over hoe in de toekomst de circulariteit op een zo hoog mogelijk niveau gewaarborgd kan worden,
 • Renovatie milieutechnisch gezien vaak te verkiezen is boven nieuwbouw,
 • Het hergebruiken van bouwmaterialen tot een aanzienlijke afname van CO2 uitstoot en milieuvervuiling leidt,
 • Het grootste effect in de toekomst pas kan worden behaald aan het einde van de levensduur van een gebouw,; in de meeste gevallen duurt dit nog tientallen jaren,
 • Een materialenpaspoort in het Madaster op eenvoudige wijze voor de toekomst vastlegt welke materialen in een gebouw zijn verwerkt en waar deze te vinden zijn (2),
 • Momenteel 97% van het sloopafval wordt gerecycled tot laagwaardig materiaal, zoals ondergrond voor wegen.

Roept het College op om:

 1. Met het oog op toekomstig hergebruik van bouwmaterialen zo snel mogelijk voor nieuw te bouwen bouwprojecten binnen de gemeente Nijmegen het materialenpaspoort verplicht te stellen.
 2. De keuze tussen renoveren in plaats van sloop voor nieuwbouw in beginsel te baseren op duurzame en niet louter economische indicatoren.

(1) https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-belang-van-circulair-vastgoed-ontwikkelen-7-getallen/
(2) https://www.madaster.com/nl


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU