De Donut, economie voor de 21e eeuw


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: De Donut, economie voor de 21e eeuw

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Overwegende dat:

  • Ons economisch handelen grote gevolgen heeft voor klimaat, natuur en milieu en daarmee voor de leefbaarheid op ons collectieve en enige thuis: de aarde,
  • Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, schade aan natuur en andere gevolgen van ons economisch handelen voor mens, dier en milieu vragen om een ander perspectief op onze economie: van lineair naar circulair, van groei van het BBP naar brede welvaart en van meer naar genoeg,
  • We een andere kijk op economie en een ander economisch systeem nodig hebben om recht te kunnen doen aan o.a. sociale behoeften, behoud van natuur, verbetering van gezondheid en leefbaarheid van de aarde.

Constaterende dat:

  • We een economisch concept hebben geïmplementeerd dat alleen kan bestaan door oneindige groei,
  • Deze oneindige groei een illusie is, zoals diverse crises hebben aangetoond,
  • Dit concept van voortdurende economische groei voorbij gaat aan het doel van een economisch systeem, namelijk om te voldoen aan de behoeften van iedereen in samenhang met een gezonde leefomgeving,
  • Het economisch concept, met als centrale model de donut, zoals ontwikkeld door Oxford econoom Kate Raworth, een praktische en realistische invulling geeft aan de noodzaak van een nieuw perspectief op economie en economisch handelen.

Verzoekt het College:

  1. Het model van de Donut economie te betrekken bij alle relevante beleidsvraagstukken, om scherper te krijgen wat de maatschappelijke en ecologische impact is van het gevoerde beleid.
  2. Te onderzoeken bij welke beleidsthema’s en hoe (uiteindelijk) alle beleid(suitvoering) ‘binnen de donut’ kan plaatsvinden (dus: de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens te respecteren).
  3. Hierover ruim voor de Zomernota van 2019 te rapporten aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

Gewoon Nijmegen, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, SP, Voor Nijmegen.NU