Groen licht voor biodi­ver­siteit


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Groen licht voor biodiversiteit

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indieners: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren), Eline Lauret (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • Biodiversiteit (of: soortenrijkdom) niet is genoemd of anderszins is opgenomen in de Stadsbegroting 2019-2022,
 • Er geen specifiek beleid is van de gemeente Nijmegen ten aanzien van (behoud en verbetering) van biodiversiteit.
 • Wetenschappelijke rapporten telkens weer aantonen hoe slecht het gesteld is met de stand van de soortenrijkdom en dat actie om dit te verbeteren dringend nodig is, o.a. in het onderzoek van de Radboud Universiteit van 2017 (1) en in het onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten van 2018 (2),
 • Er een Deltaplan Biodiversiteit wordt ontwikkeld onder leiding van de NIOO-KNAW directeur, waarin natuurorganisaties, boeren, wtenschappers, banken, bedrijven, het Ministerie van LNV en de Minister van LNV participeren (3),

Overwegende dat:

 • De biodiversiteit erg onder druk staat en daar steeds vaker publicaties over verschijnen (4),
 • De biodiversiteit in Nederland al met 85% is afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijk voorkomende soorten,
 • Biodiversiteit van levensbelang is, o.a. voor de voedselvoorziening,
 • De gemeente een zorgplicht heeft voor een gezonde leefomgeving voor haar bewoners,
 • Veel besluiten en handelingen voortvloeiend uit gemeentelijk beleid van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van biodiversiteit,
 • Het onbekend is hoe het met de biodiversiteit in Nijmegen is gesteld,
 • Een beschrijving van het beleid dat raakt aan het thema biodiversiteit, het mogelijk maakt om:
  - aan te sturen op verbetering van (beleid omtrent) biodiversiteit,
  - inzicht te krijgen in (gewenste en/of benodigde) inzet van middelen,
  - de ontwikkeling van biodiversiteit in Nijmegen (en eventueel omgeving) te monitoren.
 • Nijmegen European Green Capital is, en zich heeft gecommitteerd aan ‘het bewerkstelligen van verdere verankering en ontwikkeling van duurzaamheid in en rond de stad, ook na 2018’,
 • Nijmegen een traineeprogramma heeft dat ingezet kan worden om een plan voor een goede inventarisatie en vervolgens integraal beleid te ontwikkelen,

Verzoekt het College:

 1. Het gemeentelijk beleid dat wordt gevoerd op biodiversiteit, alsook het beleid dat de ontwikkeling van biodiversiteit raakt, te inventariseren,
 2. Indien mogelijk, aan deze inventarisatie een overzicht toe te voegen van (een schatting van) de met het beleid gemoeide kosten,
 3. Hierover ruim voor de behandeling van de Zomernota 2019 te rapporteren aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

(1) https://www.ru.nl/nieuws-agend...
(2) http://www.eis-nederland.nl/Po...
(3) https://nioo.knaw.nl/nl/news/d...
(4) https://www.volkskrant.nl/wete...
https://www.scientias.nl/zesde...
https://www.volkskrant.nl/wete...
https://www.nrc.nl/nieuws/2018...
https://www.volkskrant.nl/wete...
https://www.volkskrant.nl/wete...
https://www.trouw.nl/groen/zon...
https://www.theguardian.com/en...
https://www.nrc.nl/nieuws/2017...
https://www.nrc.nl/nieuws/2018...
https://www.foodlog.nl/artikel...
http://www.natuurplaza.org/
https://www.ndff.nl/


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, SP

Tegen

Stadspartij Nijmegen, VVD, GewoonNijmegen.NU