Klimaat op 1. Tel uit je winst!


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Klimaat op 1. Tel uit je winst!

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indiener: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • In oktober 2018 het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties met een uitgebreid rapport kwam dat aantoonde dat het weliswaar nog niet te laat is om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, maar dat er wel ‘snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen’ nodig zijn (1),
 • Dit jaar wetenschappers van de Stanford University met een economische analyse kwamen dat opwarming van de aarde tot 2°C een toekomstige schadepost veroorzaakt van 30.000 miljard US Dollar wereldwijd (2).
 • Organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda een plan heeft ontwikkeld, Visie 2030 genaamd, waarin staat welke stappen burgers, bedrijven en politiek kunnen zetten om in 2030 tot een 100% duurzame energievoorziening te komen (middels vijf thema’s, t.w.: wonen, mobiliteit, consumeren, produceren en energie) (3).

Overwegende dat:

 • De gemeente Nijmegen in 2045 energieneutraal wil zijn,
 • De gemeente Nijmegen tien jaar geleden nog de ambitie had om in 2032 klimaatneutraal te zijn.
 • Het coalitieakkoord alleen spreekt van bevordering van duurzaamheid door aanpak van energieopwekking en -verbruik en enigszins in het stimuleren van andere keuzes in vervoermiddelen,
 • Er hierdoor relevante mogelijkheden blijven liggen om te sturen op vermindering van CO2-uitstoot, klimaatverandering en aantasting van milieu en leefbaarheid,
 • Nijmegen als European Green Capital een voorbeeldfunctie heeft en zich heeft gecommitteerd aan ‘het bewerkstelligen van verdere verankering en ontwikkeling van duurzaamheid in en rond de stad, ook na 2018’.

Verzoekt het College:

 1. Te onderzoeken op welke beleidsterreinen en op welke wijzen (de gemeente) Nijmegen (nog) beter en sneller kan werken aan terugdringing van klimaatverandering (mitigatie).
 2. Voor het gevoerde en/of nog te voeren klimaatbeleid heldere tussendoelen te formuleren.
 3. Rekening te houden met mogelijk extra nodige kosten in financiële zin, als investering om hogere kosten in financiële én niet-financiële zin, op lange(re) termijn tegen te gaan.

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2018...
(2) https://www.theguardian.com/en...
(3) https://www.urgenda.nl/visie/r...

https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-Rapport-Duurzame-Energie-in-2030-v2-2017.pdf

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks

Tegen

Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, CDA, SP, GewoonNijmegen.NU