Laat Bijmegen zoemen


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Laat Bijmegen zoemen

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indieners: Eline Lauret (Partij voor de Dieren), Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

  • Het wereldwijd slecht gaat met de bijen,
  • De helft van de 358 wilde bijensoorten in Nederland bedreigd is,
  • De grootste bedreiging waarmee de wilde bijen te kampen hebben de aantasting van hun leefgebied is (het spuiten met insecticiden, weghalen van -voedsel-bloemen en nestgelegenheid),
  • Bijen van groot belang zijn voor mens en dier vanwege de bestuiving: zo is de wilde bij verantwoordelijk voor een kwart van de opbrengst van de appels.

Overwegende dat:

  • Nijmegen meer kan doen om goede leefgebieden te creëren met voldoende voedselaanbod en nestgelegenheid voor diverse soorten bijen,
  • Een Green Capital zich structureel dient in te zetten voor (het verbeteren van) biodiversiteit, en dus ook voor bijen,
  • Er voor gemeenten een leuke en zichtbare manier is om iets te betekenen voor haar zoemende inwoners, te weten het project ‘Nederland Zoemt’.

Roept het College op / Verzoekt het College:

  1. Het nodige doen om uiterlijk in december 2021 (maar liever eerder) de erkenning Bijvriendelijke Gemeente te behalen.
  2. Over genomen en/of te nemen maatregelen te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

https://www.nu.nl/weekend/5228...
https://www.volkskrant.nl/nieu...
https://www.trouw.nl/groen/zon...
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

Tegen

VVD